نرم افزار اندروید کلوب جستجوی مطالب

نتایج جستجو : نشانه - 11 مطلب

98/02/28 18:48
عباس  , seddignia
99
95/01/13 15:45
مکتوب , ourmaktoob
تنها یک چیز است که برآورده شدن رویایی را ناممکن می سازد و آن، ترس از شکست است.
هرگز از رویاهایت صرف نظر نکن، به دنبال نشانه‌ها برو…
94/08/4 10:39
چشمان باز  , montasar
بنقل از ابن عباس رحمه الله گفت: یا رسول خدا صلَّى الله علیه وآله وسلَّم در حجة الوداع بودیم حضرت حلقه در کعبه مشرفه را گرفت وبما رو کرد وفرمود: آیا از مقدمات قیامت بشما خبر بدهم ونزدیکترین مردم به حضرت در آن روز سلمان رضی الله عنه بود عرض کرد: آری یا رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: از مقدمات قیامت ضایع ساختن نمازها وپیروی از شهوتها ومیل کردن به هوا وهوس وبزرگ داشتن مالداران وفروختن دین بدنیا است که در این هنگام قلب مؤمن گداخته شود همانند گداخته شدن نمک در آب از منکراتی که می بیند ونتواند آنرا تغییر دهد سلمان رضی الله عنه عرض کرد یا رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم این امر واقع می شود؟ فرمود: آری قسم به آنکس که جانم بدست اوست ای سلمان رحمه الله در اینموقع امیران ستمگر ووزیران فاسق وعارفان ظالم واینان خائن متصدی امور شوند سلمان رضی الله عنه عرض کرد: یا رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم این امر واقع می شود؟ فرمود: آری به پروردگارم قسم در این وقت منکر معروف ومعروف منکر شود وشخص خائن امین وامین خائن شمرده شود ودروغگو را تصدیق کنند وراستگو را تکذیب نمایند سلمان رضی الله عنه عرض کرد: یا رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم این امر واقع می شود؟ فرمود: آری قسم به آنکس که جانم بدست او است ای سلمان در این هنگام زنان فرمانروا باشند وکنیزان مورد مشورت قرار گیرند وکودکان بر منبرها نشینند ودروغ کار ظریف بشمار آید وزکوة را خسارت وبیت المال را غنیمت گیرند ومرد به پدر ومادرش جفاء کند ودوستش را راستگو می داند وستاره ی دنباله دار طلوع کند. سلمان رضی الله عنه عرض کرد: یا رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم این امر واقع می شود؟ فرمود: آری قسم به آنکس که جانم بدست قدرت او است ای سلمان رضی الله عنه در اینموقع بازارها نزدیک شود این یک گوید: چیزی نفروختم وآن یک گوید: من سودی نبردم پس کسی را نمی بینی جز آنکه خدای را نکوهش کند سلمان رضی الله عنه عرض کرد: یا رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم این امر واقع می شود؟ فرمود: آری قسم به آنکس که جانم بدست قدرت او است یا سلمان در این وقت زمام امور آنها بدست کسانی افتد که اگر سخن گویند آنها را بکشند واگر خاموش مانند کشتن آنها را مباح دانند برای آنکه حقوق آنها از بیت المال را تصاحب کنند واحترام آنها را پایمال سازند وخونهایشان را بریزند ودلهای آنرا پر از دغل وترس کنند نمی بینی دو کس را مگر همدیگر بترسند ومرعوب یکدیگر باشند سلمان گفت: این کار شدنی است یا رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: آری به کسی جانم دو دست اوست ای سلمان در این وقت چیزی از مشرق وچیزی از مغرب ظاهر می شود ودر این وقت امت من چهره ورنگ عوض می نمایند ووای بر ضعفاء امت پس وای بر امت برای شان از سوی خداوند نه بر صغیر رحم کنند ونه بزرگان را احترام کنند واز گناهکاران فاصله نگیرند جثه شان جثه آدمیان باشد وقلبهایشان قلبهای شیاطین، سلمان رضی الله عنه عرض کرد: این امر واقع می شود یا رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: آری قسم به آنکس که جانم بدست قدرت اوست ای سلمان در این موقع مردان با مردان وزنان با زنان اکتفاء کنند وبر پسران رشک برند چنانچه بر دختران در خانه اهل شان رشک برند ومردان به زنان وزنان به مردان شباهت یابند وزنان سوار زین ها شوند بر اینگونه از زنان امتم لعنت خدا باد. سلمان رضی الله عنه عرض کرد: این کار واقع می شود یا رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم فرمود: آری قسم به آنکس که جانم بدست قدرت او است ای سلمان رضی الله عنه ودر این هنگام مساجد را زینت کنند چنانکه عبادتگاه های یهودان ومسیحیان را زینت نمایند وبه قرآن ها زیور بندند ومناره ها را طولانی سازند وصفهای بسیار می بندند در حالی که دلها به همدیگر کینه توز وزبانها مختلف باشد. سلمان رضی الله عنه عرض کرد: یا رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم این امر واقع می شود؟ فرمود: آری قسم به آنکس که جانم بدست قدرت او است ای سلمان رضی الله عنه در این هنگام پسران امتم با طلا خود را بیارایند وحریر دیباج بپوشند وپوست پلنگ پوشند. سلمان رضی الله عنه عرض کرد: یا رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم این امر واقع می شود؟ فرمود: آری قسم به آنکس که جانم بدست قدرت او است ای سلمان رحمه الله ودر این موقع ربا آشکار می شود مردم عمل به غیبت ورشوه گرفتن ورشوه دادن کننده دین پست می شود وبلند شمرده شود دنیا. سلمان رضی الله عنه عرض کرد: یا رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم این امر واقع می شود؟ فرمود: آری قسم به آنکس که جانم بدست قدرت او است ای سلمان ودر این وقت طلاق بسیار می گردد وحدود خدا اقامه نمی شود وهرگز بخدا ضرر وزیانی نتوانند رسانید. سلمان رضی الله عنه عرض کرد: یا رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم این امر واقع می شود؟ فرمود: آری قسم به آنکس که جانم بدست قدرت او است ای سلمان رحمه الله ودر این موقع کنیزهای خواننده وآلات موسىقی ظاهر می شود وآوازه خوانی ومشاطه گری وآلات لهو ولعب وآزار امتم آنها را خرید وفروش می نمایند. سلمان رضی الله عنه عرض کرد: یا رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم این امر واقع شدنی است؟ فرمود: آری قسم به آنکس که جانم بدست قدرت او است ای سلمان رحمه الله در این وقت ثروتمندان امتم برای تفریح حج کنند وافراد متوسط امتم بخاطر تجارت به حج روند وفقیران امتم برای ریاکاری حج کنند. ودر اینموقع گروهی قرآن کریم را برای غیر خدا فرا گیرند وآنرا مزمار وساز قرار دهند وگروهی درس فقه برای غیر خدا خوانند واولاد زنا بسیار شوند وقرآن کریم را به آوای غنا خوانند وبر دنیا نهند سلمان رضی الله عنه عرض کرد: یا رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم این امر واقع می شود؟ فرمود: قسم به آنکس که جانم بدست قدرت او است ای سلمان رحمه الله در زمانی که محارم هتک شوند وکسب گناه رواج یابد وبدان بر نیکان مسلط گردند ودروغ فاش ولجاجت ظاهر شود وتنگدستی بسیار گردد ومردم در لباس فخر ومباهات کنند وباران غیر موقع ببارد وطبل وآلات موسیقی را مردم خوب بشمرند وامر بمعروف ونهی از منکر را انکار کنند تا آنجا که مؤمن در آن زمان خوار وذلیلتر از کنیز باشد وخوانندگان وحسابداران یک دیگر را سرزنش کنند. آنها در ملکوت آسمانها پلید وناپاک خوانده شوند. سلمان رضی الله عنه عرض کرد: یا رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم این امر واقع می شود؟ فرمود: آری قسم به آنکس که جانم بدست قدرت او است ای سلمان رضی الله عنه در این وقت ثروتمند از مستمند ترسی ندارد تا آنجا که مستمند از طرف یک هفته اگر از مردم چیزی بخواهد کسی نیابد که چیزی بدستش بگذارد سلمان رضی الله عنه عرض کرد: یا رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم این امر واقع شدنی است؟ فرمود: آری قسم به آنکس که جانم بدست او است ای سلمان رحمه الله در این وقت رویبضه بسخن آید سلمان رحمه الله عرض کرد: یا رسول الله صلَّى الله علیه وآله وسلَّم رویبضه چیست؟ پدر ومادرم فدایت باد فرمود: در امور عامه مردم کسی که سخن نمی گوید سخن بگوید واندکی درنگ کنند که زمین ناله ای برکشد پس هر قومی گمان کنند که تنها در ناحیه خودشان این ناله برآمده پس تا آنجا که خدا بخواهد درنگ کنند وزمین پاره های جگر خود را برای آنها می افکند فرمود: یعنی طلا ونقره را آنگاه یا دست مبارک اشاره به ستونها کرد وفرمود: مثل این در آنروز طلا ونقره سودی ندهد واین است معنای آیه کریمه: (پس بتحیق آید اشراط ساعت) خدای تعای فرماید: (پس بدانکه معبودی نیست بجز ذات پاک خدای یگانه وبرای گناه خود استغفار کن).

(منتخب الأثر ص 434)
94/01/27 00:32
بی تاب برگشتن مولا , Bitabemoola
ای قطره های باران
آیا شما ندارید زان بی نشان نشانه ؟
148
7
59
93/12/27 19:22
جانم فدای کلوب , fadaiyancloob
برایم از پیاده روها گفتی ...

از شانه های کنار هم ...

من اما ...

جز چند سنگفرش

چیزی در خــاطرم نیست ...
17
1
7
93/12/15 21:24
آدینه ظهور , adine__zohor
حضرت علی بن موسی الرضا(ع) می فرماید:
عقل شخص مسلمان تمام نیست، مگر این که ده خصلت را دارا باشد:
1- از او امید خیر باشد.
2- از بدی او در امان باشند.
3- خیر اندک دیگری را بسیار شمارد.
4- خیر بسیار خود را اندک شمارد.
5- هرچه حاجت از او خواهند دلتنگ نشود.
6-در عمر خود از دانش طلبی خسته نشود.
7- فقر در راه خدایش، از توانگری محبوبتر باشد.
8- خواری در راه خدایش، از عزت داشتن در همراهی با دشمن او، برایش محبوبتر باشد.
9- گمنامی را از پرنامی خواهانتر باشد.

10- سپس فرمود: دهمی چیست دهمی؟!!!
به او گفته شد: چیست؟
فرمود: احدی را ننگرد جز این که بگوید او از من بهتر و پرهیزکارتر است.

لا یتم عقل امرء مسلم حتی تکون فیه عشر خصال: الخیر منه مامول و الشر منه مامون. یستکثر قلیل الخیر من غیره، و یستقل کثیر الخیر من نفسه. لایسام من طلب الحوائج الیه، ولا یمل من طلب العلم طول دهره. الفقر فی الله احب الیه من الغنی و الذل فی الله احب الیه من العز فی عدوه. و الخمول اشهی الیه من الشهره. ثم قال(ع) العاشره و ما العاشره؟ قیل له: ما هی؟ قال(ع): لایری احدا الا قال: هو خیر منی و اتقی؛ (تحف العقول، .443)
44
3
22
93/12/3 23:01
آدینه ظهور , adine__zohor
18
1
9
93/06/4 14:29
هــایــل , haeul
همیشه سکوت به معنای رضایت نیست

گاهی سکوت میکنم تا بدانی برایم اهمیت نداری

برایم خورد شده ای
142
5
56