نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب

نتایج جستجو : لائو شه - 4 مطلب

99/06/28 00:32
عقاب , ogab7
دریافتم خوبی‌هایی که ممکن است داشته باشیم،
همیشه به کارمان نمی‌آید...
چون کافی نیست که یک آدم، آدم خوبی باشد،
باید دیگران هم خوب باشند
تا این خوبی دردی دوا کند!

99
31
1
2
99/03/4 19:33
عقاب , ogab7
دریافتم خوبی‌هایی که ممکن است داشته باشیم،
همیشه به کارمان نمی‌آید...
چون کافی نیست که یک آدم، آدم خوبی باشد،
باید دیگران هم خوب باشند
تا این خوبی دردی دوا کند!

21
3
1
97/09/5 11:02
ژرفــــــــا , deep
دریافتم خوبی‌هایی که ممکن است داشته باشیم
همیشه به کارمان نمی‌آید،
چون کافی نیست که یک آدم، آدم خوبی باشد،
باید دیگران هم خوب باشند تا این خوبی دردی دوا کند...
94/09/2 22:11
به تماشا سوگند ... , Be_tamasha_sogand
دریافته أم خوبی‌هایی که ممکن است داشته باشیم، همیشه به کارمان نمی‌آید، چون کافی نیست که یک آدم، آدم خوبی باشد، باید دیگران هم خوب باشند تا این خوبی دردی دوا کند.