نرم افزار اندروید کلوب

نتایج جستجو : زیست شناسی - 26 مطلب

97/07/3 09:56
زینب بانو , banoo.64
RNA های غیر کد کننده بلند در سرطان از کارکرد تا ترجمه
فهرست مقاله:

ظهور RNA غیر کد کننده بلند در سرطان
تنظیم اپی ژنتیک
آسیب DNA و تنظیم چرخه سلول
خاموش سازی mi-RNA
مسیر های سیگنالینگ
سیگنالینگ سلولی
تنظیم هورمونی
واسطه های پایین دست
اهمیت و پیامد های ترجمه ای lncRNA
باکس 1: ابزار های مطالعه lncRNA
نتیجه گیری

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

ظهور RNA غیر کد کننده بلند در سرطان
سرطان، یک بیماری پیچیده و متشکل از عوامل متعددی می باشد که این عوامل در کنار هم منجر به رشد تومور های بدخیم می شود(1). اگرچه پیشرفت زیادی در زمینه شناسایی عوامل اصلی موثر بر پیشرفت سرطان صورت گرفته است، با این حال تصاویر بالینی در این زمینه محدود بوده است. هدف تحقیقات فعلی، درک بهتر فعل و انفعال بین سلول های سرطانی، خرد-محیط های تومور و مکانیسم های دفاعی موجود در توسعه سرطان، گریز از سیستم ایمنی و حساسیت درمانی(1) می باشد. با این حال، اکثریت این مطالعات بر ژن های کد کننده پروتین به عنوان اجزای مهم و حیاتی در پیشرفت بیماری متمرکز بوده و چشم انداز گسترده و وسیع ژن های غیر کد کننده را نادیده گرفته اند. RNA های غیر کد کننده بلند جزو این رونوشت های غیر کد کننده می باشند. RNA های غیر کد کننده بلند، گونه هایی از RNA می باشند که دارای طول بیشتر از 200 جفت باز بوده و از ویژگی های بارز آن ها، پلی ادنیلاسیون، پیرایش اگزون های متعدد، تری متیلاسیون پروموتور هیستون H3 در لیزین 4 (H3K4me3) و رونویسی از طریق RNA پلیمراز II (2-3) میباشد. زیست شناسی از طریق RNA های غیر کد کننده بلند در طیف وسیعی از فرایند های سلولی از جمله چند توانی در سلول های بنیادی جنین موش(4) و غیر فعال سازی کروموزومX کاربرد دارد. اگرچه برخی از RNA های غیر کد کننده بلند نظیرXIST( رونوشت ویژه غیر فعال X) منحصرا در هسته به عنوان تنظیم کننده های بیان ژن عمل می کند(5-6)، سایرین عمدتا در سیتوپلاسم، تنظیم کننده انتقال سیگنال و پایداری m-RNA می باشند(7-9). چندین مکانیسم متمایز فعالیت RNA های غیر کد کننده بلند توصیف شده است. مهم ترین آن ها این است که RNA های غیر کد کننده بلند با پروتین های همتا، تشکیل کمپلکس های ریبونوکلوپروتین(RNP، به فرهنگ لغات تخصصی مراجعه کنید)(10) می دهند. برای مثال، XIST با کمپلکس مهار کننده پلی کامب2(PRC2) فعل و انفعال داشته و منجر به جمع اوری PRC2 و تری متیلاسیون هیستون H3 در لیزین 27 (H3K27me3) کروموزوم X غیر فعال می شود(11). Air و Kcnq1ot1 با G9a، که یک متیلاز هیستون h3 لیزین9 می باشد متصل می شود تا بیان ژن را تنظیم می کند (12-13).ANRIL با PRC1 برای تنظیم لوکوس(جایگاه) INK4a متصل می شود(14). RNA (linc)RNA-p21 غیر کد کننده بین ژنی بلند و PANDA دو lncRNAs تنظیم شده با P53 می باشند که با hnRNP-K و NF-YA برای تنظیم رونویسی فعل و انفعال دارند(15-16). lncRNA-LET در چندین سرطان تنظیم کاهشی شده و شیوه عملکرد آن، از طریق اتصال به پروتین فاکتور هسته 90(NF90) و تجزیه آن می باشد و در نهایت موجب بهبود تهاجم سلول سرطانی( به دلیل هیپوکسی) می شود(17). با توجه به این تمایل برای مشارکت پروتین ها، lncRNAs به عنوان طعمه، داربست و راهنما(18) مورد استفاده قرار می گیرند.LncRNAs در سرطان به عنوان یک لایه برجسته ای از تنظیم رونوشتی ظهور کرده اند که هم به عنوان آنکوژن و هم به عنوان بازدارنده های تومور عمل می کنند (2)(جدول 1). برای مثال، بیان بالای lncRNAs HORAIR با سرطان سینه تهاجمی(19)، تومور های روده بزرگ [20]، هپاتوسلولار [21]، و استرومال دستگاه گوارش [22] همبستگی دارد، در حالی که lncRNAs TRAUD مانع از تشکیل سرطان از طریق دمتیلاسیون پروموتور در بازدارنده های تومور می شود(23). در این مقاله مروری، ما به بررسی موضوعات نوظهور در زمینه کارکرد های مرتبط با lncRNAs در زمینه های مهم پیشرفت سرطان و متاستازیس پرداخته و بر پیشرفت های حاصل شده در طی چند سال گذشته تاکید می کنیم( شکل 1).

تنظیم اپی ژنتیک
سرطان، نتیجه تجمع ژن های تغییر یافته یا ازطریق جهش و یا از طریق تغییرات اپی ژنتیکی نظیر متیلاسیون، استیلاسیون و فسفوریلاسیون می باشد(24). شواهد رو به رشد نشان می دهد که ژن های سلولی کلیدی دخیل در تکثیر، آپوپتوزیس و تمایز سلول های بنیادی در سرطان تحت تغییرات و اصلاحات اپی ژنتیکی قرار می گیرند(25) با این حال، سازو کار های مهم مربوط به کنترل اپی ژنتیکی دقیق به طور ضعیفی درک شده است.
یک مدل تکاملی مربوط به فعالیت lncRNAs بر توانایی آن ها برای اتصال به کمپلکس های اپی ژنتیکی و تنظیم آن ها متمرکز است(26). به طور ویژه، چندین lncRNAs از طریق فعل و انفعال با کمپلکس های گروه پلی کامب(18) عمل می کنند. این از اهمیت ویژه ای در سرطان برخوردار است زیرا PRC1 و PRC2، محرک های آنکوژنیک در انواع مختلف سرطان ها می باشد(27-30). برای مثال، FAL1(lncRNAs تکثیر شده بر روی کروموزوم 1)، یک lncRNAs انکوژنی جدید در تومور های اپی تلیال متعددی وجود داشته و با BMl1، که یک زیر واحد اصلی کمپلکس PRC1 می باشد ارتباط دارد(31). در سرطان تخمدان، FAL1 موجب تسهیل پیشرفت سرطان شده و با کاهش بقا و زنده مانی بیمار ارتباط دارد. اثر متقابل FAL1 با BM1 موجب تثبیت PRC1 با پیش گیری از تجزیه BMl1 شده و PRC1 قادر است تا موجب مهار پروموتور های ژن های هدف نظیر P21 شده و منجر به کاهش تنظیم چرخه سلولی و افزایش تومور زایی می شود.
به طور مشابه، NBAT-1, lncRNA-HEIH, HOTAIR, ANRIL, TUG1 و XIST همگی با زیر واحد انزیمی کمپلکس PRC2، یعنی EZH2 برای تنظیم نشانگر هیستون H3K27me3 در ژن های هدف پایین دست، فعل و انفعال برقرار می کند. این تعامل منجر به انکوژنز یا مهار تومور در طیف وسیعی از انواع سرطان ها از جمله سرطان نوروبلاستوم [32]، هپاتوسلولار [33]، پستان [19]، معده [34]، و سرطان ریه با یاخته های غیر کوچک(NSCLC)(35) و سرطان خون(3) می شود. در حقیقت، بیش از 20 درصد همه lncRNAs در اتصال PRC2 نقش دارند(37) و این نشان می دهد که PRC2 با lncRNAs(38) پیوند برقرار می کند. مطالعات اخیر هر دو اتصال اختصاصی و غیر اختصاصی PRC2 را به lncRNAs نشان داده و شواهد نوظهور نشان می دهد که این فعالیت ها دو به دو سازگار نیستند(39). با این حال، اختصاصی بودن اتصال درون تنی RPC2 هنوز مشخص نشده است.
یکی از شناخته شده ترین lncRNAs، یعنی HOTAIR(RNA آنتی سنز رونوشت HOX)، از کمپلکس PRC2 برای مجموعه ای از ژن های دخیل در مهار متاستازیس سرطان سینه(19) استفاده می کند. این هدف یابی مجدد PRC2 در عرض ژنوم منجر به مهار ژن هایی می شود که مانع از پیشرفت سرطان می شوند. به علاوه، برنامه نویسی مجدد ژنتیکی به کمک HORAIR منجر به یک سری علایم بیان ژن می شود که مشابه با علایم ژن فیبروبلاست جنینی بوده و این موجب بهبود مهاجرت سلول، تهاجم و متاستازیس می شود. lncRNAs می تواند به طور غیر مستقیم با کمپلکس های گروه پلی کامب فعل و انفعال داشته باشد. برای مثال، PANDA به طور فیزیکی با فاکتور A اتصال به داربست(SAFA) فعل و انفعال داشته و به طور مستقیم از هر دو کمپلکس های PRC1-PRC2 برای پروموتور های ژن های دخیل در پیری سلولی استفاده می کند(40). این نشان می دهد که lncRNAs موجب تسهیل تغییرات اپی ژنتیکی از طریق فعل و انفعال با محصولات میانی پرو تین می شود.
علاوه بر کمپلکس های گروه پلی کامب، چندین lncRNAs با کمپلکس مدل سازی نوکلئوزوم SWI/SNF در سرطان و سایر بیماری ها مرتبط است(41-44). SWI/SNF یک کمپلکس چند زیر واحدی است که از انرژی هیدرولیز ATP برای توزیع مجدد و بازارایی نوکلئوزوم ها برای تاثیر گذاری بر بیان ژن (45-46) استفاده می کند. در سرطان، SWI/SNF یک بازدارنده تومور است زیرا جهش های کشنده در تقریبا 20 درصد همه سرطان وجود دارند(45-47-49). در واقع، SChLAP1( دومین جایگاه کروموزومی مرتبط با پروستات-1)، که یک lncRNA اختصاصی سرطان پروستات می باشد که به شدت در 15 تا 30 درصد تومور های متاستاتیک(41) بیان می شود، ارتباط معنی داری با برایند های بالینی ضعیف و بیماری های کشنده دارد. به علاوه، بیان SChLAP1 موجب افزایش تهاجم تومور و متاستاز از طریق فعل و انفعال با اتصال کمپلکس SWI/SNF می شود. مطالعات SChLAP1 را به عنوان یکی از بهترین ژن های تشخیصی در سرطان پروستات تعریف کرده و کاربرد بالینی SChLAP1 را به عنوان بیومارکرمبتنی بر ادرار و بافت، نشان داده اند(50-52). هم چنین، lncTCF7 به فراوانی در کارسینومای هپاتوسلولی(HCC) بیان شده و برای حفظ قابلیت خود ترمیمی در سلول های بنیادین سرطان کبد(CSC) لازم است(42). از نظر عملکردی، lncTCF7 موجب تحریک مسیر سیگنالینگ Wnt از طریق اتصال و استفاده از کمپلکس SWI/SNF با پروموتور TCF7 برای فعال سازی بیان ژن می شود. این موجب حفظ قابلیت های خود ترمیمی CSC کبد شده و رشد تومور را در HCC افزایش می دهد. تنظیم SWI/SNF به واسطه lncRNA در سایر فرایند های بیماری و سلولی توصیف شده است. برای مثال، lncRNA رونویسی شده V پلیمراز به طور غیر مستقیم با کمپلکس SWI/SNF برای خاموش سازی رونوشتی، فعل و انفعال می کند. به علاوه، lncRNA Mhrt اثر متقابل غیر مستقیمی با BRG1، زیر واحد کاتالیستی SWI/SNF برای پیش گیری از هایپرتروفی قلبی(44) دارد. روی هم رفته، این مطالعات نشان می دهند که lncRNA نقش مهمی در تنظیم SWI/SNF ایفا می کند و مطالعات سیستماتیک برای شناسایی عوامل واسطه lncRNA SWI.SNF در سایر سرطان ها لازم است.
به علاوه، HOTTIP( رونوشت HOXA در نوک دیستال) دیگر lncRNA می باشد که در HCC تنظیم افزایشی می شود(53). بیان HOTTIP با پیشرفت بالینی HCC ارتباط داشته و یک شاخص مستقل از بقا است. از دیدگاه مکانیستی، HOTTIP، جایگاه HOXA را از طریق تعامل و فعل و انفعال با کمپلکس اپی ژنتیکی WDR5/MLL برای تحریک H3K4me3(54) تنظیم می کند. مطالعات قبلی، یک بسته اتصال RNA را بر روی WDR5(55) شناسایی کرده اند که نشان می دهد اتصال مستقیم lncRNA با WDR5/MLL موجب پیشرفت سایر سرطان ها می شود.
کنترل اپی ژنتیک از طریق lncRNA، تنها از طریق فعل و انفعالات با مدل کننده های کروماتین اعمال نمی شود. برای مثال، TARID( RNA انتی سنز TCF21 القا کننده دی متیلاسیون) موجب دیمتیلاسیون پروموتر فاکتور رونویسی بازدارنده تومور TCF21(23) می شود. TARID معمولا در اپی تلیوم ریه، دهان و تخمدان بیان می شود، با این حال در سرطان، به دلیل هایپرمتیلاسیون پروموتر آن مهار می شود. TARID به عنوان یک داربست برای استفاده از GADD45A، که یک دمتیلاتور DNA است، در پروموتور TCF21 عمل کرده و منجر به دمتیلاسیون پروموتور TCF21 از طریق مسیر ترمیم برش باز می شود. فعل و انفعال فیزیکی بین پروموتور TCF21، TARID و GADD45A برای بیان TCF21 و مهار تومور لازم است.
اطلاعات در زمینه زیست شناسی و مکانیسم lncRNA ، مبنایی برای درک تغییرات اپی ژنتیکی عمومی در سرطان در اختیار می گذارد.
99
97/07/2 13:22
رضا علیاری , rezaaliyari.ir
دانلود جزوه ی امتحانی د . د . ت زیست شناسی سال سوم و چهارم .
96/09/17 20:06
زیست میکس در کلوب , zistmix
5 نکته در زیست شناسی ( 1 )

1 ) ویتامین D باعث افزایش جذب کلسیم از روده می شود . ( باعث - سبب ) ( باعث : باعث شدن ) ( سبب : سبب شدن - موجب شدن ) ( البته تو اینجا یکی - چون توی کنکور های مختلف یه بار سبب اومده و یه بارم باعث و به این روال گردش داره )

2 ) سلول های ماهیچه ی اسکلتی بعد از تولد ، قدرت تقسیم میتوز را داشته ، بنا بر این مضاعف شدن کروموزوم های تک کروماتیدی در این سلول ها قابل مشاهده است . ( قدرت تقسیم میتوز را پیدا می کنند - این توانایی را حاصل می کنند - و ... ) ( سوال : بعد از انجام چه واقعه یا اتفاقی مضاعف شدن کروموزوم های کروماتیدی قابل رؤیت یا مشاهده می باشد . )

3 ) مواد ضد انعقاد خون از جمله پروتیین های خاصی می باشند که با به کار بردن روش های مهندسی ژنتیک در باکتری های تولید شده و برای جلو گیری از ایجاد لخته ی خون کاربرد دارند . ( کاربرد پروتیین های خاص حاصل از مواد ضد انعقاد خون )

4 ) بدن ما اگر چه تحت تأثیر نیروی گرانش زمین قرار دارد ، امّا با این نیرو سازگاری یافته است . ( احتمال داره از واژه های سازگاری کامل یا ناقص استفاده کنن )
بخشی از این سازگاری به علت وجود قلب ماهیچه ای و بخشی دیگر مربوط به تلمبه های ماهیچه ای می باشد . ( میکس با زمین شناسی البته با زمین شناسی یازدهم برای کنکور 1398 شاید ... )

5 ) 2 تا از عوامل سبب به هم خوردن تعادل در نیرو های تغییر دهنده ی گونه ها شارش ژن و رانش ژن می باشند . ( به ترتیب )

96/09/15 15:43
زیست میکس در کلوب , zistmix
با توجه به متن زیر ، چند تا از نتیجه های یاد شده ، درست می باشند ؟ ( تألیفی - زیست میکس )

(( در مجله ی دیوید تلگراف آمده است ، که قانونی به نام قانون جور شدن مستقل ژن ها وجود دارد که یکی از اساس وجود این قانون ها یک اصل در در زیست شناسی است ، بر همین مبنا : همه ی جان داران از ساختاری به نام سلول ساخته شده اند . ولی در همین راستا پروتیین هموگلوبین در ذخیره و انتشار اُکسیژن در ماهیچه ها نقش اساسی را ایفا می کند . ))

نتایج یاد شده :

A - همه ی جان داران از سلول ساخته شده اند و فعالیت هر سلول تحت کنترل اطلاعاتی می باشد که در ماده ی وراثی آن ذخیره گشته است .

B - بیماری هایی که از نوع جنس وابسته به جنس می باشند از قانون جور شدن مستقل ژن ها تبعیت می کنند .

C - پروتیین هموگلوبین در ماهیچه های مخطط ، اُکسیژنی را که ازخون جذب کرده در اختیار میتوکندری ها قرار می دهد .

1 ) 1 2 ) 3 ( گزینه ی درست ) 3 ) 0 4 ) 2

96/09/15 12:11
زیست میکس در کلوب , zistmix
[https://www.aparat.com/v/QkiL4]
ببینید آیا واقعا عسل و آب لیمو از سرفه جلوگیری می کند ؟

کدام شربت سینه را برای چه نوع سرفه ای باید مصرف کرد ؟ توصیه ی زمین شناختی : این فیم به دقت ببینید ( برای فهم کنکور توی دم و بازدم می تونه مفید واقع بشه ) زمین شناخت 2017 : www.geology2017.click
95/02/30 10:14
بیست علم دات آی آر , dariushmos
عنوان انگلیسی مقاله: Introduction to Insect Anatomy
عنوان فارسی مقاله: آناتومی حشرات.

دسته: زیست شناسی
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 6
_______________________________________________
ایران مقاله ، www.irmagale.ir
برای دانلود و دیدن متن کامل به لینک آبی رنگ زیر کلیک نمایید.
95/02/30 10:13
بیست علم دات آی آر , dariushmos
عنوان انگلیسی مقاله: Mitochondrial glycolate oxidation contributes to photorespiration in higher plants
عنوان فارسی مقاله: اکسایش گلیکول میتوکندری در رابطه با تنفس نوری در گیاهان بلند.

دسته: زیست شناسی
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 14
_______________________________________________
ایران مقاله ، www.irmagale.ir
برای دانلود و دیدن متن کامل به لینک آبی رنگ زیر کلیک نمایید.
95/02/30 10:11
بیست علم دات آی آر , dariushmos
عنوان انگلیسی مقاله: WEED COMPETITION IN MAIZE CROP UNDER DIFFERENT TIMINGS FOR POST-EMERGENCE WEED CONTROL
عنوان فارسی مقاله: رقابت علف هرز در محصول ذرت تحت زمانبندی متفاوت برای کنترل علف هرز بعد از ظهور.
دسته: زیست شناسی

فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 6
_______________________________________________
ایران مقاله ، www.irmagale.ir
برای دانلود و دیدن متن کامل به لینک آبی رنگ زیر کلیک نمایید.
95/02/19 16:00
نارکت انارستان , narket
تو این جزوه ما اومدیم خط به خط کتاب درسی رو بررسی کردیم و نکات ترکیبی و تکمیلی فصل 1 ایمنی بدن رو گفتیم. همچنین با استفاده از تصاویر جدید سعی کردیم آموزش رو واسه بچه ها آسون کنیم. که برای امتحان نهایی و کنکور کمک زیادی به شما می کند.
  کامنت بنویسید...
  94/10/6 10:44
  آرامگاه شهر آرامگاه شهر , citytomb
  در سال 1354(1975 م)در تهران به دنیا آمد.از دو سالگی به همراه خانواده‌اش به آمریكا مهاجرت کرد و در آنجا ساکن شد. او سومین زن در طول تاریخ این دانشگاه بود که با معدل ۱۰۰ و مدارج کامل فارغ ‌التحصیل گشت.وی یكی از استادان ایرانی ‌تبار در این دانشگاه به شمار می‌رود و سرپرستی یک پژوهش مهم پزشکی، درباره تکامل انسانی را در مركز سامانه‌های زیست‌های تكاملی بر عهده دارد. ثابتی در حاشیه‌ کارهای علمی اش به خوانندگی نیز می‌پردازد و خوانندگی یک گروه راک، به نام. Thousand days (هزار روز) را بر عهده دارد.شبكه تلویزیونی سی.ان.ان از پردیس ثابتی به عنوان «یكی از هشت نابغه عصر نوین» یاد كرد.
  برای دیدن متن و عکسهای بیشتر از پردیس ثابتی ، لینک زیر را دنبال کنید:
  94/09/29 12:26
  پرتال جامع علم دیلی , Elmdaily
  کارشناسان هنوز نتوانسته‌اند علت مرگ میلیون‌ها ستاره دریایی در سواحل اقیانوس آرام شمالی در مرزهای ایالات متحده را دریابند.
  94/09/4 12:37
  پرتال جامع علم دیلی , Elmdaily
  بازبینی های زیست محیطی شواهد کمی در خصوص سوء استفاده در بین موجوداتی که با هم زندگی می کنند، یافته است.
  94/09/1 14:33
  پرتال جامع علم دیلی , Elmdaily
  در رُمان «اونس و پادشاه آینده»، اثر ماندگار تی.اچ وایت، شعبده‌بازی به نام مریلین از یک بیماری بسیار عجیب رنج می‌برد. زمان برای او در جهت معکوس جریان دارد. او از اتفاقات آینده آگاه است و همین مسأله موجب ناراحتی اوست. از این‌که مجبور است در دنیایی رو به گذشته زندگی کند در حالی که اطرافش پر از آدم‌هایی است که زندگی‌شان رو به آینده در جریان است، عذاب می‌کشد.
  94/08/29 22:15
  پرتال جامع علم دیلی , Elmdaily
  شاید اصطلاح «انسان‌نما» به گوش‌تان خورده باشد. انسان‌نما (humanoid) به موجوداتی گفته می‌شود که از لحاظ طبقه‌بندی زیست‌شناسی جزو جنس انسان (Homo) طبقه‌بندی می‌شوند، اما به لحاظ گونه متفاوت هستند و قبل از انسان امروزی ـ که در زیست‌شناسی «انسان خردمند» (Homo sapiens) نامیده می‌شود ـ روی زمین زندگی می‌کرده‌اند.
  94/07/26 13:44
  پرتال جامع علم دیلی , Elmdaily
  ارتباط میان فیزیولوژی، رفتار و شکل یک اندام می‌تواند آن قدر شدید و قوی باشد که به نظر برسد یک قانون طبیعی است. با این حال برخی زیست‌شناسان عقیده دارند که این ارتباط می‌تواند صرفا با انتخاب طبیعی اعمال شده باشد.