نرم افزار اندروید کلوب

نتایج جستجو : اثرمرکب - 2 مطلب

98/11/23 16:13
ژرفــــــــا , deep
نگاهی به روابطتان بیندازید و
مطمئن شوید سه ساعت از وقت‌تان را
برای یک فرد سه دقیقه‌ای صرف نمی‌کنید!
99
25
1
6
98/02/22 10:12
ژرفــــــــا , deep
مردی به سرعت و چهارنعل با اسبش می تاخت.
اینطور به نظر می رسید که به جای بسیار مهمی میرفت.
مردی که کنار جاده ایستاده بود . فریاد زد : کجا می روی ؟
مرد اسب سوار جواب داد :
نمی دانم از اسب بپرس !
این داستان زندگی خیلی از مردم است .
آنها سوار بر عادتها و باورهای غلطشان می تازند
بدون اینکه بدانند به کجا می روند.

19
3
9