فرهاد  , sobhan_58

فرهاد

  دنیای کثیفیه، با اشکهای توام  تمیز نمیشه..........
فرهاد  , sobhan_58

فرهاد

مطالب تصاویر 23دوستان 23

فریاد ها

  دنیای کثیفیه، با اشکهای توام  تمیز نمیشه..........
99
کامنت بنویسید...
نفس ایرانی , nafas_133
یکشنبه 1 شهریور ، 09:18
دنیا کثیف نبود با افکار پلید وشوم ما کثیف شد
ادامه
 منتظر آمدن همه نباش، یک نفر هیچوقت نمی آید...........
کامنت بنویسید...
 اگر تمایلی به دروغ شنیدن نداری ، اصراری برای شنیدن حقیقت نداشته باش.( وودی آلن )
کامنت بنویسید...
آرزو بدری , arezoo1394
یکشنبه 4 مرداد ، 19:12
دقیقا
ادامه
 در نگاه كسی كه پرواز را نمی فهمد، هر چه بیشتر اوج بگیری كوچكتر میشوی!
کامنت بنویسید...
 آنکه برای زیستن دلیل دارد میتواند همه چیز را تحمل کند."نیچه"
کامنت بنویسید...
 آموزش نشان دادن امکان است.آموختن برای خویش ممکن ساختن است.
کامنت بنویسید...
 من در این تاریکی فکر یک بره روشن هستم که بیاید علف خستگیم را بچرد."سهراب"
کامنت بنویسید...