نرم افزار اندروید کلوب جستجوی مطالب
مسعود پارسا , sharian371

مسعود پارسا

 قوتی لدریگی و نتها ، رغبت  متوم ندیا ، زا ردیچه شقنگه ، شچم شورنت بیماره
مسعود پارسا , sharian371

مسعود پارسا

مطالب

فریاد ها

 قوتی لدریگی و نتها ، رغبت  متوم ندیا ، زا ردیچه شقنگه ، شچم شورنت بیماره
99
کامنت بنویسید...
مسعود پارسا , sharian371
پنجشنبه 28 اردیبهشت ، 19:05
نوشتم که : این زبونه چپی ست که بچه های ٱبادان با اون صحبت میکنند
ادامه
مسعود پارسا , sharian371
شنبه 21 اسفند ، 09:00

این ترانه ما ابی آقای صدا ست
ادامه
مسعود پارسا , sharian371
شنبه 21 اسفند ، 08:56
وقتی دلگیری و تنها ، غربت تموم دنیا ، از دریچه قشنگ ، چشم روشنت می باره
ادامه
 دیه نونم چه بگم تا تو بیویی و د نری
کامنت بنویسید...
کل مشدی شاکو احمدی  گذشته حال اینده , sabr25
شنبه 28 اسفند ، 09:35
هیچی وش نو
دات بفرست واش قصه کنه اموزا
ادامه
مسعود پارسا , sharian371
چهارشنبه 4 اسفند ، 09:20
نمیدانم چه حرفی بزنم تا تو را راضی كنم كه پیش من بیایی و دیگه از پیشم نری
ادامه
 همی ایرو واس ، ایخوی ، کووه بری ؟
کامنت بنویسید...
  ای وای که از دست عزیزم ، چه بگویم
کامنت بنویسید...
 من میروم و تو چه خواهی کرد ؟
کامنت بنویسید...
مسعود پارسا , sharian371
پنجشنبه 29 بهمن ، 02:25
فریاد زهر گوشه این شهر روان است *
ویران شود این شهر که فریاد رسی نیست *
ادامه
مسعود پارسا , sharian371
شنبه 19 دی ، 23:47
این فریاد بخشی از شعر خودمه
ادامه