سهیل همت پور , shahrooz_t23

سهیل همت پور

 در این خاک در این خاک در این مزرعه پاک  بجز مهر بجز عشق دگر تخم نکاریم  چه مستیم چه مستیم از آن شاه که هستیم  بیایید بیایید که تا دست برآریم
سهیل همت پور , shahrooz_t23

سهیل همت پور

مطالب تصاویر 12دوستان 10

فریاد ها

 در این خاک در این خاک در این مزرعه پاک  بجز مهر بجز عشق دگر تخم نکاریم  چه مستیم چه مستیم از آن شاه که هستیم  بیایید بیایید که تا دست برآریم
99
کامنت بنویسید...
 چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون...... دلم را دوزخی سازد دو چشمم را کند جیحون
کامنت بنویسید...
   من از آن گذشتم ای یار که بشنوم نصیحت  برو ای فقیه و با ما مفروش پارسایی
کامنت بنویسید...
   دل خویش را بگفتم چو تو دوست می‌گرفتم  نه عجب که خوبرویان بکنند بی‌وفایی  تو جفای خود بکردی و نه من نمی‌توانم  که جفا کنم ولیکن نه تو لایق
کامنت بنویسید...
 وین ندیم ژنده پیرم دوش با من گفت  کاندرین بی فخربودن ها  گناهی نیست.
  کامنت بنویسید...
   امید این غم مگر مشفق دهد تسکین که می بیند  همین از غم نه تنها چشم خون پالای من گرید
  کامنت بنویسید...
   مگر ابر بهار امشب غمی چون من به دل دارد   که می خواهد بدین سان تا سحر همپای من گرید  
  کامنت بنویسید...
   اجل خندان رسید و اشکریزان رفت و بخشودم فغان کاین دزد هم بر پوچی کالای من گرید
  کامنت بنویسید...
   جل خندان رسید و اشکریزان رفت و بخشودم فغان کاین دزد هم بر پوچی کالای من گرید
   کامنت بنویسید...
    خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی
    کامنت بنویسید...