میلاد پاپی , miladpapi_2009

میلاد پاپی

 اگر اسبها به خدا معتقد باشند فکر میکنند خدا به جای حرف زدن شیهه میکشد(امل دانگه)
میلاد پاپی , miladpapi_2009

میلاد پاپی

مطالب تصاویر 38

فریاد ها

 اگر اسبها به خدا معتقد باشند فکر میکنند خدا به جای حرف زدن شیهه میکشد(امل دانگه)
99
  کامنت بنویسید...
   هرگزازسایه ها نهراسید:سایه ها نشانه ی ان است که در همان نزدیکی روشنایی وجود دارد
   کامنت بنویسید...
    تجربه نامی است که تمام افراد بر روی اشتباهات خود می گذارند. (اسکاروایلد)
    کامنت بنویسید...
     مذهب شوخی سنگینی بود که محیط با من کرد و من سالها مذهبی ماندم بی انکه خدایی داشته باشم(سهراب سپهری)
     کامنت بنویسید...
      اگر اسبها به خدا معتقد باشند فکر میکنند خدا به جای حرف زدن شیهه میکشد(امل دانگه)
      کامنت بنویسید...
       نشانه ذهنی فلسفی . گستردگی اندیشه ویگانگی تفکر است(ویل دورانت)
       کامنت بنویسید...
        اگر میخواهی اندازه تمدن و پیشرفت ملتی را بدانید به زنان ان ملت بنگرید(ناپلیون)
        کامنت بنویسید...
        میلاد پاپی , miladpapi_2009
        شنبه 8 مرداد ، 17:21
        شک نکنید درسته
        ادامه
         حتی خدا را هم هر کس به تناسب شعور خویش میشناسد(امیل ناگه)
        کامنت بنویسید...
         انسان بسیار ایمن ترخواهد بود اگر از او بترسند تا او را دوست داشته باشند(ماکیاول)
         کامنت بنویسید...
          زیاد نخندید دانا اخرین فردی است که میخندد(جورج هربرت)
         کامنت بنویسید...
         میلاد پاپی , miladpapi_2009
         شنبه 8 مرداد ، 17:26
         پس هیچوقت دانا نباشید
         ادامه