مهران فرزانجو , mehran29f

مهران فرزانجو

 من مه گرفتن جاده رو دوست دارم - این دلخوشی های ساده رو دوست دارم - تو هر کجای شهر اجاقی روشنه - این برگ دیگه ای از راز بودنه
مهران فرزانجو , mehran29f

مهران فرزانجو

مطالب
 به من نگو با عشق بی رحمی...  من زخم دارم، تو نمی فهمی
99
 هیچ بالشی نرم تر از وجدان آسوده نیست...
 
1
1
کامران نکو , kamran
جمعه 6 دی ، 19:07
ادامه
 اگر قرار باشد خون را با خون شست دچار بدبختی میشویم ،ببخشیم اما فراموش نکنیم! نلسون ماندلا
 مرده آن است که نامش به نکویی نبرند
 به عشق یه ساحل به دریا زدم - به دریا زدم تا که پیدا نشم
     راز شادی در لذت بردن از چیزهای ساده است ...
     رسیدنی وجود ندارد، از مسیر لذت ببر
     خداوندا تا زمانی که انرژیم را از تو می گیرم غمی ندارم
     چایت را بنوش، نگران فردا نباش. از گندمزار من و تو مشتی کاه میماند، برای بادها ... نیما یوشیج