صادقی گرگری , hg1332

صادقی گرگری

 جورج سانتایانا " ، فیلسوف معاصر آمریکایی می گوید: " آنها که گذشته را به خاطر نمی آورند، محکوم به بازسازی آن هست
صادقی گرگری , hg1332

صادقی گرگری

مطالب تصاویر 9دوستان 3

فریاد ها

 جورج سانتایانا " ، فیلسوف معاصر آمریکایی می گوید: " آنها که گذشته را به خاطر نمی آورند، محکوم به بازسازی آن هست
99
    کامنت بنویسید...
     هر ملتی که از تاریخ کشور خود آگاهی نداشته باشد , ناگزیر اشتباهات گذشته را تکرار خواهد کرد *****جواهرلعل نهرو
      کامنت بنویسید...