یافث صحرائی , hanjan

یافث صحرائی

 خانه ام را گر فرو ریزند                 من دوباره خشت خواهم زد
یافث صحرائی , hanjan

یافث صحرائی

مطالب تصاویر 44

فریاد ها

 خانه ام را گر فرو ریزند                 من دوباره خشت خواهم زد
99
کامنت بنویسید...