فروغ  , _foroogh_

فروغ

 صدا بزن شبی مرا به غربتی که ساختی ................
 فروغ  , _foroogh_

فروغ

مطالب تصاویر 41دوستان 10

فریاد ها

 صدا بزن شبی مرا به غربتی که ساختی ................
99
  کامنت بنویسید...
   چه تنگنای سختی است! یک انسان یا باید بماند یا برود. و این هر دو، اکنون برایم از معنی تهی شده است. و دریغ که راه سومی هم نیست!
  کامنت بنویسید...
   .
   کامنت بنویسید...
    رهایی از غم نمی توانم، تو چاره ای کن که می توانی!
   کامنت بنویسید...
    خدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
    کامنت بنویسید...
     من صبورم اما . . .آه . . . این بغض گران صبر نمی داند چیست؟!!!
    کامنت بنویسید...
     احساس درماندگی میکنم! گویی که بین من و خدایم فاصله افتاده است.
     کامنت بنویسید...
      خوابم نمیبره!
      کامنت بنویسید...
       هیچ چیز آسان تر از قلب نمی شکند! مراقب قلب ها باشیم.
       کامنت بنویسید...
        هیچ چیز آسان تر از قلب نمی شکند
        کامنت بنویسید...