نرم افزار اندروید کلوب
یاسر  , 4545505032

یاسر

 به یاد ندارم نابینایی به من تنه زده باشد اما هر وقت تنم به جماعت نادان خورد گفتند: “مگه کوری؟
یاسر  , 4545505032

یاسر

مطالب تصاویر 5دوستان 2

فریاد ها

 به یاد ندارم نابینایی به من تنه زده باشد اما هر وقت تنم به جماعت نادان خورد گفتند: “مگه کوری؟
99
کامنت بنویسید...
 گر نخواهی ببینی هنرت را            پس بکش سیفون بالا سرت را
کامنت بنویسید...
 یکدیگر را گم کرده ایم تا یکی دیگر را پیدا کنیم به همین سادگی.............!
کامنت بنویسید...
یاسر  , 4545505032
دوشنبه 29 اردیبهشت ، 17:55
are valaaaaaaaa
ادامه
 ولیکن مدّتی با گل نشستم ، وگر نه من همان خاکم که هستم
کامنت بنویسید...
 این روزها، انگار آدم ها؛   به دست هم پیر می شوند؛   نه به پای هم
کامنت بنویسید...
 انسان های فقیر یك راه بیشتر ندارن اون امیده.
کامنت بنویسید...
 ین روزها، انگار آدم ها؛   به دست هم پیر می شوند؛   نه به پای هم
کامنت بنویسید...
سونیا  , sofiya001
شنبه 23 فروردین ، 17:56
ادامه
 دوستی مثل اسناد کهنه است ،قدمت تاریخ آن را قیمتی می کند.
کامنت بنویسید...
 جوانی خود ، مستی بی شراب است .
کامنت بنویسید...
 دنیا بهتر میشد اگر آدم ها همانقدر که از بلندی میترسند از پستی هم بترسند
کامنت بنویسید...
سونیا  , sofiya001
شنبه 23 فروردین ، 17:56
ohom

ادامه