مهرداد  , mehrdad1393

مهرداد

 هر جا چراغی روشنه از ترس تنها بودنه            ای ترس تنهایی من اینجا چراغی روشنه
مهرداد  , mehrdad1393

مهرداد

مطالب تصاویر 4


آخرین تصاویر مهرداد 4 تصویر