فرهاد  , sobhan_58

فرهاد

  دنیای کثیفیه، با اشکهای توام  تمیز نمیشه..........
فرهاد  , sobhan_58

فرهاد

مطالب تصاویر 23دوستان 23
فرهاد  , sobhan_58
ایستادن،اجبار کوه بود ...رفتن،سرنوشت آب ....تقدیر، افتادن برگ و صبر ...............
ادامه
99