فرهاد  , sobhan_58

فرهاد

  دنیای کثیفیه، با اشکهای توام  تمیز نمیشه..........
فرهاد  , sobhan_58

فرهاد

مطالب تصاویر 23دوستان 23
فرهاد  , sobhan_58
فرهاد 10 سال پیش
در نگاه كسی كه پرواز را نمی فهمد، هر چه بیشتر اوج بگیری كوچكتر میشوی!
99
فرهاد  , sobhan_58
فرهاد 10 سال پیش
آنکه برای زیستن دلیل دارد میتواند همه چیز را تحمل کند."نیچه"
فرهاد  , sobhan_58
فرهاد 10 سال پیش
آموزش نشان دادن امکان است.آموختن برای خویش ممکن ساختن است.
فرهاد  , sobhan_58
فرهاد 10 سال پیش
من در این تاریکی فکر یک بره روشن هستم که بیاید علف خستگیم را بچرد."سهراب"