محمد  , snadj

محمد

 میوه ای که بدونه تکان دادن از درخت بیفتد رسیده تر از ان است که قابل خوردن باشد .
محمد  , snadj

محمد

مطالب تصاویر 21
محمد  , snadj
ﻫﯿﭻ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﺪ،
ﻣﮕﺮ ﺁﻧﮑﻪ
ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﺯﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ
ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭ
ﻭ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ
ﺍﺯ ﺧﻮﯾﺶﺗﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺩﺭﻭﻧﺶدر زﺍﯾﺶ ﺩﻭﻡ
ﻫﻮﯾﺪﺍ ﺷﻮﺩ

ادامه
99