نازنین  , shimafallah

نازنین

نازنین  , shimafallah

نازنین

مطالب
نازنین  , shimafallah
نشانه های فرد راضی به رضای خدا

یکی از نشانه‌های رفتاری فرد راضی برضای خدا استفاده و بهره مندی از نعمت های خدا به انگیزه رضای اوست. اهمیت این مورد بسیار زیاد است زیرا انسان نباید خود را به بهانه زهد، از نعمت‌های الهی محروم نماید حال آنکه این نعمت‌ها برای مؤمنین آفریده شده است
از دیگر نشانه‌های این فرد که در برخورد و تعامل با انسان‌ها از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است آن که در غیر رضای خدا خشمگین نمی شود
و برای رضای خدا دوست میدارد
و دوست انتخاب می‌کند.
این ویژگی مخصوصا در دوران جوانی انسان را از دام‌های شیطان صفتان حفظ می‌کند و عمل به آن باعث برکات بسیاری در سنین بالاتر برای فرد می‌شود.
پیشه کردن صبر از نشانه‌های فرد راضی است.
او سختی‌ها و گرفتاری‌ها را هر چند بزرگ باشند تحمل می‌کند
ادامه
99
40
3
21