سهیل همت پور , shahrooz_t23

سهیل همت پور

 در این خاک در این خاک در این مزرعه پاک  بجز مهر بجز عشق دگر تخم نکاریم  چه مستیم چه مستیم از آن شاه که هستیم  بیایید بیایید که تا دست برآریم
سهیل همت پور , shahrooz_t23

سهیل همت پور

مطالب تصاویر 12دوستان 10
سهیل همت پور , shahrooz_t23

گذر ی کوناه بر قدمت موسیقی در کرمانشاه

پایکوبیهای معروف کرمانشاه عبارتند از :

فتا پاشایی،سه جاران ،شانه شکی،چپی ،خان امیری و الپرگه.

هوره یکی از نواهای قدیمی و اصیل کرمانشاه است روایت کرده اند که " نکیسا ی با ربد" برای خسرو شیرین

هوره می خوانده است.

مقامهای چهارده گانه هوره عبارت است از :

1گله خاک 2گله وه ده ره 3بالا دستانی 4شاه حسینی

5سارو خانی 6جلو شایی 7طرز 8مجنونی

9سحری 10باریه 11دو بالا 12غریوی

13بان بنه یی 14 باوه موری

گونه دیگر هوره ،مویه یا موره است که در شیون و مرگ به وسیله زنان و گاهی بوسیله مردان اجرا می کرده اند ،

همچنین در جنگ نیز از هوره استفاده میکرده اند .

ساز های محلی کرمانشاه عبارتند از ساز و سرنا ،دوزله ،نی لبک مسی ،دایره ، شمشال ،دف و تنبورتنبور

تنبور موسیقی عرفانی است که حدود 5000 سال قدمت دارد که در طول قرون اسمهای گوناگونی داشته است در زمان معاصر در منطقه خراسان و کرمانشاه رایج است

به طور کلی مقامهای تنبور به دو صورت است :

1کلام یا نظم حقانی که فقط در مجالس ایینی و ذکر جمعی است

2عرفانی مجلسی و مخازی

در کرمانشاه به طور کلی منطقه رواج تنبور به دو حوزه تقسیم می شود

1حوزه گوران شامل ماهیدشت تا مرز خانقین و هورین و شیخان می شود.

2حوزه صحنه

کرمانشاه در حوزه نوازندگی تنبور اساتیدی چون علی اکبر مرادی، سید خلیل عالی نژاد ،گل نظر عزیزی ،عبد الرضا رهنما ،هوشنگ امیریان ،مظفر برنجی ،سید ارش شهر یاری وسید علی جابری و ... را در دل خود پرورش داده است.

بر گرفته از کتاب تاریخ موسیقی کرمانشاه تالیف ایرج نظافتی
ادامه
99