سهیل همت پور , shahrooz_t23

سهیل همت پور

 در این خاک در این خاک در این مزرعه پاک  بجز مهر بجز عشق دگر تخم نکاریم  چه مستیم چه مستیم از آن شاه که هستیم  بیایید بیایید که تا دست برآریم
سهیل همت پور , shahrooz_t23

سهیل همت پور

مطالب تصاویر 12دوستان 10
سهیل همت پور , shahrooz_t23
سهیل 6 سال پیش
وین ندیم ژنده پیرم دوش با من گفت کاندرین بی فخربودن ها گناهی نیست.
99
سهیل همت پور , shahrooz_t23
سهیل 6 سال پیش
امید این غم مگر مشفق دهد تسکین که می بیند همین از غم نه تنها چشم خون پالای من گرید
سهیل همت پور , shahrooz_t23
سهیل 6 سال پیش
مگر ابر بهار امشب غمی چون من به دل دارد که می خواهد بدین سان تا سحر همپای من گرید
سهیل همت پور , shahrooz_t23
سهیل 6 سال پیش
اجل خندان رسید و اشکریزان رفت و بخشودم فغان کاین دزد هم بر پوچی کالای من گرید
سهیل همت پور , shahrooz_t23
سهیل 6 سال پیش
جل خندان رسید و اشکریزان رفت و بخشودم فغان کاین دزد هم بر پوچی کالای من گرید