من نه منم , senator_mg

من نه منم

 ملکا مها نگارا صنما بتا بهار♡♡♡متحیرم، ندانم که تو خود چه نام داری
من نه منم , senator_mg

من نه منم

مطالب
من نه منم , senator_mg
من 10 سال پیش
یاهو....
99
1
1
من نه منم , senator_mg
جمعه 20 شهریور ، 17:50
قوم به حج رفته به حج رفته اند بی تو در این بادیه كج رفته
كعبه تویی كعبه جز سنگ نیست آینه ای مثل تو بی رنگ نیست
آینه رهگذر صوفیان سنگ نصیب گذر كوفیان
كوفه دم از مهر و وفا می زدند شام تو را سنگ جفا می زدند
ادامه