س ح ر  , saharsashia

س ح ر

 تنها جاوید ماندگار عشق است.
س ح ر  , saharsashia

س ح ر

مطالب
س ح ر  , saharsashia
گاهی وقت ها دلم میخواهد اواز بخوانم
سوت بزنم لی لی کنم
بپرم تا دستم به یک توت قرمز برسد
توی کوچه بازی کنم
دوچرخه سوار شوم و
به جای باز کردن ِ در با کلید،
سنگ بزنم به شیشه ...
حیف! نمیشود.
.
.
.
کودک درونم خسته شده از خانومی!
ادامه
99
63
17
19
س ح ر  , saharsashia
وقتی به قدرت نیاز پیدا می کنی که بخوای به دیگران آسیب
بزنی در غیر این صورت عشق برای انجام هرکاری کافیه .

چارلی چاپلین
ادامه
کامنت بنویسید...
تناقض  , afsantis
چهارشنبه 18 شهریور ، 21:49
ادامه
تناقض  , afsantis
سه شنبه 23 تیر ، 00:12
ممنون سینا
ادامه
س ح ر  , saharsashia
بعضی وقتا هست،
که دوست داری یکی کنارت باشه،
محکم بغلت کنها
بذاره اشک بریزی تا سبک بشی
بعد آروم تو گوشت بگه:
دیوونه چته؟!
من که باهاتم..
ادامه
252
32
242
س ح ر  , saharsashia
حالا تو هی بیا بگو مردها پررو می شوند !
زن باید سنگین و رنگین باشد
باید بیایند منت بکشند
من می گویم زن اگــــــر زن باشد
باید بشود روی عــــاشقیتش حساب کرد ..
... که باید عاشقی کردن بلد باشد
که جـــــــــا نزند
جا نماند
جا نگذارد ..
هی فکر نکند به این چیزهایی که
عمری در گوشش خوانده اند که زن ناز و مرد نیاز !
که بداند مرد هم آدم است دیگر
گـاهی باید لوسش کرد
گاهی باید نـازش را کشید
گــاهی باید به پایش صبر کرد ...
حتی
من می گویم زن اگر زن باشد از دوستت دارم گفتن نمی ترسد ..
تو می گویی خوش به حال زنی که عــاشق مردی نباشد
بگذار دنبالت بدوند !
و من نمی فهمم این که داری ازش حرف می زنی زندگــی است یا مسابقه
اسب دوانی !
و من نمی فهمم چرا هیچ کس برنمی دارد بنویسد از مردهــا . . .
از چشمها و شــانه ها و دستهایشــان
از آغوششان
از عطر تنشـان ،
از صدایشــان . . .
پررو می شوند ؟
خوب بشوند !
مگر خود ما با هر دوستت دارمی تا آسمـان نرفته ایم !؟
مگر ما به اتکــا همین دستها
همین نگاهها
همین آغوشهـا در بزنگاههای زندگی
سرپا نمانده ایم ؟
من راز این دوست داشتنهای پنهـانی را نمی فهمم .
من نمی فهمم زن بودن با
سنگین رنگین بودن
با سکوت
با انفعال چه ارتباطی دارد !؟
من بلد نیستم در سـایه دوست داشته باشم !
من می خواهم خواستنم گوش فلک را کر کند ..
من می خواهم
مَردَم
دلش غنج بزند از این که
بداند جایی زنـــی دوستش دارد . . .
من می خواهم
زن باشم ...
بگذار همه دنیـا بداند
مردی این حوالی دارد
دوستت دارم هــای مرا
با خود می برد ... !
ادامه
س ح ر  , saharsashia
هرگز کسی این گونه فجیع به کشتن خود برنخاست
که من به زندگی نشستم!

و چشمانت از آتش است
و عشقت پیروزی آدمیست
هنگامی که به جنگ تقدیر می شتابد

و آغوشت
اندک جایی برای زیستن
اندک جایی برای مردن

«شاملو»
ادامه
س ح ر  , saharsashia
مـن یـکـــــ زنــ ـــ ــم ...

هـــر چـقــدر هـــم که ادای محـکــم بــودن را دربـیــاورم !

هـــر چـقــدر هـــم که ادای مسـتـقــل بـــودن .

ایـنــکه " مـمـنـ ــون " !

خـــودم از پـسـش بــرمی آیــــم .

بـاز هـــم تـه تهـــش ...

بـه آن سـیـنــه پـهــن مــردانـه اتـــــــ نـیــاز دارم !

بـه دسـتـــــ هــایــت حـتــی .

نـمــی دانـی چـه لــذتــی دارد ...

وقـتــی " تـ ــ ـو " از خـیــابــان ردم مـی کـنــی !!!
ادامه
10
3
2
فردین , mohabbat245
شنبه 18 آبان ، 20:44
لایییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییک
ادامه