سعید رضایی , saeid202

سعید رضایی

 گمشده این نسل،اعتماد است نه اعتقاد   اما افسوس  نه بر اعتماد ،اعتقادیست  و نه بر اعتقاد، اعتماد
سعید رضایی , saeid202

سعید رضایی

مطالب
سعید رضایی , saeid202
حاضری باعشقت اینجاقدم بزنی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ادامه
99
سعید رضایی , saeid202
لطفا به نظرات دیگران احترام بزارید
ادامه