سعید باغچیقی , saeed_chighi

سعید باغچیقی

  ما یک ملت پر مدعا هستیم که فقط توو ترافیک پشت همیم و دیگر هیچچچ!!!
سعید باغچیقی , saeed_chighi

سعید باغچیقی

مطالب