نرم افزار اندروید کلوب
رضا علیاری , rezaaliyari.ir

رضا علیاری

رضا علیاری , rezaaliyari.ir

رضا علیاری

مطالبدوستان 2
رضا علیاری , rezaaliyari.ir
24 - تست محاسبه ی فاصله ی تراز . ( سال چهارم )www.geology2017.click
ادامه
99
مقایسه ی ویژگی های تخلخل در کربنات ها در مقابل آواری ها .برگرفته از جزوه ی زمین شناسی نفت دکتر معصومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس .زمین شناخت 2017 : www.geology2017.click
ادامه
رضا علیاری , rezaaliyari.ir
21 - نمونه سوال های مهم زمین سوم ( پارت اول )زمین شناخت 2017 : www.geology2017.click
ادامه
رضا علیاری , rezaaliyari.ir
51 - حل مسایل مربوط به آمیزش غیر تصادفی ( تعادل هاردی واینبرگ )
زمین شناخت 2017 : www.geology2017.click
ادامه
رضا علیاری , rezaaliyari.ir
20 - حل مساله زمین شناسی سوم . ( رطوبت نسبی )زمین شناخت 2017 : www.geology2017.click
ادامه
رضا علیاری , rezaaliyari.ir
24 - تست محاسبه ی فاصله ی تراز . ( سال چهارم )www.geology2017.click
ادامه
رضا علیاری , rezaaliyari.ir
حل مسأله های مربوط به نوکلییک اسید ها . ( 1 )

رضا علیاری : rezaaliyari.ir

زیست میکس : zistmix.ir
ادامه