کوروش ره گم کرده    , pc7a

کوروش ره گم کرده

کوروش ره گم کرده    , pc7a

کوروش ره گم کرده

مطالب تصاویر 191دوستان 54
پوریا  , pooria1978
به چرک می‌نشیند
خنده
به نوارِ زخم‌بندی‌اش ار
ببندی.رهایش کن
رهایش کن
اگر چند
قیلوله‌ی دیو
آشفته می‌شود.چمن است این
چمن است
با لکه‌های آتش‌خونِ گُل
بگو چمن است این، تیماجِ سبزِ میرِ غضب نیست
حتا اگر
دیری‌ست
تا بهار
بر این مَسلخ
برنگذشته باشد.تا خنده‌ی مجروحت به چرک اندر ننشیند
رهایش کن
چون ما
رهایش کن!

"احمد شاملو"
ادامه
99
پوریا  , pooria1978
...
تقدیر من همیشه چنین بود

و شاید این طلسمی است

که تا همیشه دست نخواهد خورد

روزی کنار رودی

مردی کلید بختش

در آب

افتاد

و آن کلید را

شیطان ترین ماهی ها

بلعید

و سوی دوردست ترین دریاها گریخت

و یک نفر که پیش تر از من رسید

صیاد شاه ماهی من شد

و من دوباره دیر رسیدم

*

قلاب من گلوی مرا می درد

و تو به هیات پریان

در آب های دور

تنت را

می شویی.

"حسین منزوی"
ادامه
مستر گونزالس , ahurahiro
از رنجی خسته‌ام که از آنِ من نیست
بر خاکی نشسته‌ام که از آنِ من نیستبا نامی زیسته‌ام که از آنِ من نیست
از دردی گریسته‌ام که از آنِ من نیستاز لذتی جان‌گرفته‌ام که از آنِ من نیست
به مرگی جان می‌سپارم که از آنِ من نیست.

شاملو
ادامه
روانشناس   , psych0l0gist
نمی دانم مشكل از كجاست !!!
از صبر یا كاسه ؟؟!!
این روزها . . .
زیاد لبریز می شود.
ادامه