نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
پریا  , paria_sadeghi

پریا

 انگاری وزنه بستن به پای ثانیه ها اینقدری که کند و سنگین میگذرن!
پریا  , paria_sadeghi

پریا

مطالب
پریا  , paria_sadeghi
پریا 3 سال پیش
فاصله را معنا کن با کتابی که زبانش آمدن است …
99
کامنت بنویسید...
پریا  , paria_sadeghi
پنجشنبه 23 شهریور ، 09:38
ادامه
امیر امیری , dashamir55
پنجشنبه 23 شهریور ، 09:26
من یه خورده خوشبینم
ادامه
پریا  , paria_sadeghi
پنجشنبه 23 شهریور ، 09:26
قرار نیست هر کی فریاد رو خوند بخودش بگیره
ادامه
پریا  , paria_sadeghi
پریا 3 سال پیش
گفتی مرا به خنده خوش باد روزگارت *کس بی تو خوش نباشد رو قصه ی دگر کن
کامنت بنویسید...
محمود حیدری , mahmoodheidari7
یکشنبه 28 خرداد ، 13:13
̅̅ل̅̅ا̅̅ی̅̅ک̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ̅̅
ادامه
پریا  , paria_sadeghi
پریا 3 سال پیش
از همهمه ی اهل زمین دلگیرم  
کامنت بنویسید...
امیر امیری , dashamir55
پنجشنبه 23 شهریور ، 09:21
منم
ادامه
پریا  , paria_sadeghi
پریا 3 سال پیش
صد حیف که ما پیران جهان دیده نبودیم         روزی که رسیدیم به ایام جوانی
کامنت بنویسید...
علی   , 000000070000000
پنجشنبه 21 دی ، 11:20
حیف
ادامه