نرم افزار اندروید کلوب
محمدرضا قاسمی , nazgel

محمدرضا قاسمی

 به بعضیا باید گفت : یه دفه امتحانی آدم باش  شاید خودتم خوشت اومد!
محمدرضا قاسمی , nazgel

محمدرضا قاسمی

مطالب تصاویر 12
محمدرضا قاسمی , nazgel
می گویند :
هیچ چیز از هیچ کس بعید نیست؟
راست یا دروغش را نمیدانم!
اما من و فراموشی تو ؟
محال است !!!
لبخندت ...
دستانت...
راه رفتنت...
چشمهایت...!
و باز همان قصه همیشگی...
به چشمهایت که می رسم
زبانم بند می آید ...
ادامه
99
محمدرضا قاسمی , nazgel
ﺳﺎﻝ ﻫﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ :
ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ ...
ﻋﻤﺮ ﮔﺬﺷﺖ ﻭ
ﺍﯾﻦ ﻭ ﺁﻥ ﻧﮕﺬﺷﺘﻨﺪ ...
ﺩﺭ ﺳﯿﻨﻪ ﺗﻨﮕﻢ ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﻧﺪ،
ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﺑﺎﮐﺪﺍﻣﯿﻦ ﺟﻤﻠﻪ
ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺭﺍﻧﻢ ؟ !!
ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ ﻭ ﺣﯿﺮﺍﻥ ﻏﺮﻕ ﺩﺭ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺧﻮﺩ
ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ :
ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﮕﺬﺭﺩ ...
ادامه
محمدرضا قاسمی , nazgel
محمدرضا 4 سال پیش
می گوینـد فـردا بهتـر خـواهد شـد ، مگـر امـروز فـردای دیــروز نیسـت ؟
6
1
محمدرضا  , saymari61
سه شنبه 9 دی ، 20:25
سپاس داداش محمد رضا
ادامه
محمدرضا قاسمی , nazgel
محمدرضا 4 سال پیش
تو ایران مدرکِ "حــــــــــــــــــاجـی" از "PHD" معتبرتره .......!!:|
9
2
محمدرضا  , saymari61
دوشنبه 22 دی ، 13:32
ههههههههههههههههههههههه
ادامه
محمدرضا  , saymari61
دوشنبه 22 دی ، 13:32
واقعا......
ادامه
محمدرضا قاسمی , nazgel
ﺭﻭﺯﯼ ﭘﺪﺭﯼ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﺮﮒ
ﮔﻔﺖ: ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺳﻪ ﻭﺻﯿﺖ ﺩﺍﺭﻡ امیدوارم ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻪ ﻭﺻﯿﺖ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯽ.
1.ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﻣﻠﮑﯽ ﺑﻔﺮﻭﺷﯽ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺳﺘﯽ ﺑﻪ
ﺳﺮﻭ ﺭﻭﯾﺶ ﺑﮑﺶ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻔﺮﻭﺵ.
2.ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﻗﻤﺎﺭ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﺑﺎ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﻤﺎﺭ ﺑﺎﺯ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﯽ .
3.ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﯾﺎ ﺍﻓﯿﻮﻧﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﯽ ﺑﺎ ﺁﺩﻡ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻟﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻦ !
ﻣﺪﺗﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﭘﺪﺭ، ﭘﺴﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺪﺭﯼ ﺭﺍ ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ ﭘﺲ ﺑﻪ
ﻧﺼﯿﺤﺖ ﭘﺪر ﺁﻥ ﻣﻠﮏ ﺭﺍ ﺳﺮ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﺩﯾﺪ
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺒﺎ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺣﯿﻒ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ ﭘﺲ
ﻣﻨﺼﺮﻑ ﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻗﻤﺎﺭ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺮﺱ ﻭ ﺟﻮﯼ
ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﻤﺎﺭ ﺑﺎﺯ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ .
ﺩﯾﺪ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺧﺮﺍﺑﻪ ﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻋﻠﺘش را ﭘﺮﺳﯿﺪ
ﮔﻔﺖ:
ﻫﻤﻪ ﺩﺍﺭﺍﯾﯿﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﻤﺎﺭ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺍﻡ!
ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻧﺼﺎﯾﺢ ﭘﺪﺭﺵ ﭘﯽ ﺑﺮﺩ.
و میخواستﺑﺎ ﻣﺮﺩ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﭘﺪﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺶ
ﺑﻮﺩ ﺩﻭﺩ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻪ
ﻣﻮﺕ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺑﻮﺩ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﮑﺮ
ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺪﺭ ﺭﺣﻤ ﺖ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺷﺪ.
ﮐﺎﺵ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﻗﻄﻮﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺳﻄﺮﯼ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﯿﺎﺩ ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﻧﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ
ﺭﻓﺘﻨی....
ادامه
6
1
محمدرضا  , saymari61
دوشنبه 22 دی ، 13:33
لایییییییییییییییییییییییییییییییییییک
ادامه
محمدرضا قاسمی , nazgel
محمدرضا 5 سال پیش
قهر که می کنید مراقب فاصله ها باشید بعضی ها همین حوالی منتظر جای خالی برای نشستن می‌گردند . . .
11
6
محمدرضا  , saymari61
دوشنبه 22 دی ، 13:33
لاییییییییییییییک
ادامه
  , hastaan
جمعه 27 تیر ، 16:24
عزیززمی
ادامه
محمدرضا قاسمی , nazgel
جمعه 27 تیر ، 16:22
باشه...
ادامه
محمدرضا قاسمی , nazgel
ﭼﺸﻢ ﻣﺮﺍ ﺩﯾﺪ ﻭ ﺩﻝ ﺳﭙﺮﺩ ﺑﻪ ﻓﺎﻟﻢ
ﺩﺳﺖ ﻣﺮﺍ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻢ
ﺭﻭﺯ ﺍﺯﻝ ﻫﻢ ﮔﺮﯾﺴﺖ ﺁﻥ ﻣﻠﮏ ﻣﺴﺖ…
ﻧﺎﻣﮥ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻢ
ﻣﺜﻞ ﺍﻧﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﺧﺖ ﺑﯿﻔﺘﺪ
ﺩﺭ ﺗﺐ ﻭ ﺗﺎﺏ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﮐﻤﺎﻟﻢ
ﻫﺮ ﺭﮒ ﻣﻦ ﺭﺩ ﯾﮏ ﺗﺮﮎ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺗﻦ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﯾﮏ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺍﺳﺖ ﺳﻔﺎﻟﻢ
ﻫﺮ ﮐﻪ ﺟﮕﺮﮔﻮﺷﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﺧﻮﻥ ﺑﻪ ﺟﮕﺮ ﺷﺪ
ﺩﺭ ﺟﮕﺮﻡ ﺁﺗﺶ ﺍﺳﺖ ! ﺍﺯ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﻟﻢ؟
ادامه
8
5
محمدرضا قاسمی , nazgel
یکشنبه 15 تیر ، 20:54
نه زیاد همینقد که کارم انجام شه...
ادامه
  , hastaan
یکشنبه 15 تیر ، 15:30
نفرینم هم بلدی؟
ادامه
محمدرضا قاسمی , nazgel
محمدرضا 5 سال پیش
شرف نفس من اگه شد قفس من ///به سکوت تن ندادم تا نمیرم بی کفن...
7
3
  , hastaan
یکشنبه 15 تیر ، 15:30
اوه
ادامه
محمدرضا قاسمی , nazgel
جمعه 13 تیر ، 15:48
خب کار انجام شده فقط حسرت....
ادامه
  , hastaan
جمعه 13 تیر ، 15:31
به سکوت تن نمیدادی وضعت الا ای نبود پسر جان
ادامه
محمدرضا قاسمی , nazgel
انگلیس و اسپانیا اگه تو طول ترم میخوندن الان اینجوری نمیشد
ادامه
محمدرضا قاسمی , nazgel
اول داغش کن بعد لایک و بزن 1200 کروب خودکار به حسابت واریز میشه.
یادت باشه اول داغ کنی و گرنه اتفاقی نمیفته :)
هدیه ای از طرف مدیر رسانه برای اعضای محترم رسانه :x
امتحانش ضرر نداره !!!!!!!!!!!!!!!!
ادامه
1195
487
1266
محمدرضا قاسمی , nazgel
محمدرضا 5 سال پیش
کرم دندانهایم را خورد … از بس در قاب زندگی گفتم : سیب !
محمدرضا قاسمی , nazgel
سکه های پول همیشه صدا دارند اما اسکناس ها بی صدا هستند
پس هنگامی که ارزش و مقام شما بالا میرود بیشتر آرام و بی صدا باشید
ادامه
محمدرضا قاسمی , nazgel
افرادی که با ما هم عقیده هستند به ما آرامش می دهند
و افرادی که مخالف با عقیده ی ما هستند ، به ما دانش !
ادامه
محمدرضا قاسمی , nazgel
محمدرضا 5 سال پیش
اگه نگاهت همیشه به بالایی باشه ، دیگه دلت از این پایینیا نمیگیره…!
محمدرضا قاسمی , nazgel
افرادی که با ما هم عقیده هستند به ما آرامش می دهند
و افرادی که مخالف با عقیده ی ما هستند ، به ما دانش !
ادامه