مهدی محجوب , mmahjoob

مهدی محجوب

 برای داشتنت دلی را به دریا زدم که از آب واهمه داشت
مهدی محجوب , mmahjoob

مهدی محجوب

مطالب تصاویر 111
مهدی محجوب , mmahjoob
مهدی 10 سال پیش
ماهرانه تر دروغ بگو...چون وقتی میفهمم دروغ میگی، عذاب میکشم
99
مهدی محجوب , mmahjoob
مهدی 10 سال پیش
آنچه البته به جایی نرسد فریاد است!