کریم کرمی , mj123m4af2

کریم کرمی

 خسته ام دیـــــــــــــــــگر از این فریادهــــــــا
کریم کرمی , mj123m4af2

کریم کرمی

مطالب
کریم کرمی , mj123m4af2
کریم 7 سال پیش
خسته ام دیـــــــــــــــــگر از این فریادهــــــــا
99
کامنت بنویسید...
فـ ـتاح سایه ای از خاطره ها , fatah_king
شنبه 2 اردیبهشت ، 10:25
خسته ام دیگر از این فریادها خسته از بی مهری و بیدادها....
ادامه