مهرنوش  , mehrnooshother

مهرنوش

 چیزهایی هست که :‌از دست رفتنشان را هیچ چیزی در دنیا نمی تواند جبران کند...
مهرنوش  , mehrnooshother

مهرنوش

مطالب
مهرنوش  , mehrnooshother
2 سال پیش

تنهایے رفتن

سخت نیست ولے...

مااینهمه راه رو

باهم اومـدیم...

تـــنهــایـے بـرگــشــتــن

ســخـــتـــه ...!
ادامه
99
مهرنوش  , mehrnooshother
2 سال پیش
ادامه
مهرنوش  , mehrnooshother
مهرنوش اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 2 سال پیش
تولد : 3/خرداد/

تولد : 3/فروردین/1349

تولد : 3/فروردین/1349

شهر : آذربایجان-شرقی

مهرنوش  , mehrnooshother
2 سال پیش
ادامه
مهرنوش  , mehrnooshother
2 سال پیش

هر زنی...
لا به لای موهایش
مردی را پنهان کرده است.
هر وقت یک زن را
قیچی به دست دیدی
بدان عزادار مردی‌ست
که موهایش را شانه میزد...

#ثریا_بیگ_زاده

ادامه