احسان   , mahdij22

احسان

 سه جمله برای دستیابی به موفقیت: ۱) بیشتر از دیگران بدان، ۲) بیشتر از دیگران کار کن، ۳) کمتر از دیگران توقع داشته باش.  منتسب به ویلیام شکسپی
احسان   , mahdij22

احسان

مطالب تصاویر 37
احسان   , mahdij22
6 سال پیش
سلام هگی
ادامه
99