ااا , m0raba

ااا

ااا , m0raba

ااا

مطالب
عسل , rezakiany
دﻭﺳﺘﺎﻥ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺍﻻﻥ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪﻡ ﮐﻪ ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺍﻓﺘﺎﺩﯼ ﺗﻮ ﺗﻠﻪ :(((((
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﮐﺎﺵ ﮐﻨﺠﮑﺎﻭ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩﯼ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻋﻤﻪ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻡ :(((((
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
ﺑﻪ ﺭﻭﺡ ﻋﻤﻢ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﺎﺵ
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﺍﻻﻥ ﭘﺸﯿﻤﻮﻧﯽ ﻣﯿﮕﯽ ﭼﻪ ﻏﻠﻄﯽ ﮐﺮﺩﻡ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺑﻮﻭﻭﻭﻭ ﺳﺮﺩﻩ ! ﮐﺎﭘﺸﻨﻢ ﮐﻮ ؟؟؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻣﻦ ﯾﻪ ﭘﺮﻧﺪﻡ ﺁﺭﺯﻭ ﺩﺍﺭﻡ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
ﭼﻪ ﺧﺒﺮ ؟
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
....
.
.
.
.
.
.
.
.
ﭼﯽ؟؟؟؟ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﯼ؟؟؟ ﺍﯾﻨﻮ ﺑﺎﺵ ﺗﺎﺯﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪﻩ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻫﻨﻮﺯ ﻣﻮﻧﺪﻩ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﯾﻪ ﺗﻮﭖ ﺩﺍﺭﻡ ﻗﻠﻘﻠﯿﻪ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
ﮐﺮﻡ ﺣﻠﺰﻭﻥ ﺣﺎﻭﯼ ﮐﻮﻻﮊﻥ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻔﯿﺪ ﺍﺳﺖ
.
..
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
..
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻓﺤﺶ ﻧﺪﻩ ﺑﯽ ﺣﯿﺎ !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
ﺍﺻﻦ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﭼﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﯼ ﮐﻪ ... ؟؟؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
ﭼﻄﻮﺭﯼ؟؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
. ﯾﻮﻫﻮ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
ﺯﻧﺪﻩ ﺍﯼ ؟؟
.
.
.
.
.
.
.
:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪ .!
.
.
ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﻣﻠﺖ ﺭﻭ ﻣﯾﺰﺍﺭ سر کار ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﯽ؟؟
تازه 3 تا هم عمه دارم چیکار میخوای بکنی؟؟؟
ادامه
99
عسل , rezakiany
نوشته عسل برای ااا 5 سال پیش
قسمتی از سفرنامه مارکوپولو:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
شبی از شهری بنام قزوین گذشتم...
بگذریم...
خدا لعنتشان کند.....
ادامه
کامنت بنویسید...
سارا , saba2047
چهارشنبه 10 اردیبهشت ، 22:35
ادامه
ااا , m0raba
دوشنبه 26 اسفند ، 10:03
ادامه
عسل , rezakiany
( `_´)
︻╦╤─ ҉ - - - - - - -
´\ \
_/﹋\_
اهای تووووو
تــکــــــونــــ
نـــــخـــــور
عــــــیـــــد
نزدیـکـهــ
مــــــــــن
عــیدیــــ
میخوامـ
ادامه
کامنت بنویسید...
ااا , m0raba
سه شنبه 27 اسفند ، 14:42
سلامتی...
ادامه
عسل , rezakiany
سه شنبه 27 اسفند ، 12:53
چ خبرچه کارمیکنی؟
ادامه
ااا , m0raba
سه شنبه 27 اسفند ، 12:52
خواهش..
ادامه
عسل , rezakiany
خونه بدون پدر و مادر خونه نیست...
.
.
.
.
....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
مرکز فساده
ادامه
کامنت بنویسید...
ااا , m0raba
یکشنبه 25 اسفند ، 12:37
میپسندم
ادامه
عسل , rezakiany
یکشنبه 25 اسفند ، 12:33
نپسندی ی وقت
ادامه
عسل , rezakiany
( `_´)
︻╦╤─ ҉ - - - - - - -
´\ \
_/﹋\_
اهای تووووو
تــکــــــونــــ
نـــــخـــــور
عــــــیـــــد
نزدیـکـهــ
مــــــــــن
عــیدیــــ
میخوامـ
ادامه
ااا , m0raba
ااا 5 سال پیش
بعضیام حوصلشون ک سر میره.... فک میکنن دلشون تنگ شده....
 , hamidsalehi2012
از دختره پرسیدم برند ادکلنت چیه….؟
خیلی شیک و مجلسی و با کلی عشوه فرمود: for woman !!! :|
در انجا بود که گفتم:
" خدایا ! من از خاکم و به خاک برمیگردم مرا بخوان بسوی خودت !!! "

:| :|
ادامه
 , simbajangool
به ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﻔﺘﻢ ﭼﯽ ﺗﻨﺘﻪ
ﯾﻪ ﺭﺏ ﻃﻮﻝ ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﻮﺍﺏ ﺑﺪﻩ ﺑﻌﺪﺵ ﮔﻔﺖﯾﻪ ﺗﺎﭖ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﻠﻮﺍﺭﮎ ﺳﻔﯿﺪ
ﮔﻔﺘﻢ ﭼﺮﺍ ﺍﻧﻘﺪ ﻃﻮﻟﺶ ﺩﺍﺩﯼ
ﮔﻔﺖ ﺍﻭﻥ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻢ ﺑﻮﺩ ﺧﻮﺏ ﻧﺒﻮﺩ ﺭﻓﺘﻢ ﻋﻮﺿﺶ ﮐﺮﺩﻡ...خدایا از آفرینش دخدرا مشکریم
یعنی صداقتش تو حلقم :)) :| ~ :D
:P
ادامه
کامنت بنویسید...
ااا , m0raba
چهارشنبه 2 بهمن ، 19:45
آرههههه دیگهههه ممکن بود طرف بفمه داره دروغ میگه!!!!

ادامه