کامیار کامرانی , kamiyar_t6

کامیار کامرانی

کامیار کامرانی , kamiyar_t6

کامیار کامرانی

مطالب
کامیار کامرانی , kamiyar_t6
گاهی خدامیخواهدبادست تودست دیگربندگانش رابگیرد
وقتی دستی راب یاری میگیری بدان ك دست دیگرت دردست خداست
ادامه
99
کامنت بنویسید...
وجیهه ا , vajihe790
دوشنبه 10 فروردین ، 01:59
لایک
ادامه
کامیار کامرانی , kamiyar_t6
یه سوال
شنبه ساعت 2:30 عید میشه،دیروزشم که میشه بیستو نهم،که ساعت 12 تموم میشه....
اونوقت از 12 تا 2:30 چه تاریخیه؟!!!!
وقت اضافست؟!!
ادامه
کامیار کامرانی , kamiyar_t6
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺣﺴﺎﺏ ﺩﻟﺘﻮ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﺷﺎﺩی ﻫﺎ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﺕ ﻭﺍﺭیﺯ کﻧﻢ ...
ﺭﻣﺰﺵ ﺭﻭ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﻻﺍﻗﻞ ﻏﻤﻬﺎﺗﻮ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ کﻧﻢ ...
ﻭﻝی ﺍﺯ ﺧﻮﺩﭘﺮﺩﺍﺯ ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﺕ ﺁﺭﺯﻭ کﺭﺩﻡ
ﭼﺮﺥ ﮔﺮﺩﻭﻥ ، ﭼﻪ ﺑﺨﻨﺪﺩ ، ﭼﻪ ﻧﺨﻨﺪﺩ ، ﺗﻮ ﺑﺨﻨﺪﻱ
ﻣﺶکﻝی ، ﮔﺮ ﺗﻮ ﺭﺍ ، ﺭﺍﻩ ﺑﺒﻨﺪﺩ ، ﺗﻮ ﺑﺨﻨﺪﻱ
ﻏﺼﻪ ﻫﺎ ، ﻓﺎﻥی ﻭ ﺑﺎﻕی ، ﻫﻤﻪ ﺯﻧﺞیﺭ ﺑﻪ ﻫﻢ,
ﮔﺮ ﺩﻟﺖ ﺍﺯ ﺳﺘﻢ ﻭ ﻏﺼﻪ ﺑﺮﻧﺠﺪ ، ﺗﻮ ﺑﺨﻨﺪﻱ

"ﺁﺧﺮ ﺳﺎﻟﺘـــــ ﻗﺸﻨﮓ".
ادامه
کامیار کامرانی , kamiyar_t6
پسر کوچک به پدرش گفت : پدر دیروز سر چهارراه حاجی فیروز دیدم. بیچاره چه اداهایی از خودش در می آورد تا مردم به او پول بدهند ولی پدر ، من خیلی از او خوشم آمد ؛ نه به خاطر اینکه ادا در می آورد و می رقصید ، به خاطر اینکه چشم هایش خیلی شبیه تو بود …
از فردا مردم حاجی فیروز را با عینک دودی سر چهارراه می دیدند !!! :(
ادامه
کامیار کامرانی , kamiyar_t6
با هر رفتنی اشك نریز.
و با هر امدنی لبخند نزن.
شاید انكه رفته باز گرددو شاید انكه امده برود.
انقدر محكم و مقتدر باش كه با بنیان سست محبت ها و بی مهری ها نلرزی...
ادامه
کامیار کامرانی , kamiyar_t6
مادامی که تلخی زندگی دیگران را شیرین می کنی، بدان که زندگی می کنی.
ادامه
کامیار کامرانی , kamiyar_t6
4 سال پیش
آهای سهراب...
تو که قایقی خواهی ساخت،
کشتی ای بساز،
همه دور شویم از شهرغریب،
ولی چرا دور شویم.!
چه کسی باعث شده است،شهر به غریبی بکشد،
آری خود این مردمیان،
پس شهر را باید ساخت،
باید محبت بشود روح شهرمان،
معرفت بشود جلوه گاه شهرمان،
عشق همه جا موج بزند،
همه در شهر خانه ی عشق خواهد ساخت،
همه در پی ساخت قایق برای رسیدن به شهرمان..!
ادامه
کامنت بنویسید...
خدایا کمکم کن  , sira1372
یکشنبه 20 اردیبهشت ، 19:02
احسنت درستش همینه
ادامه
کامیار کامرانی , kamiyar_t6
همیشه براى فرداى بهتر تلاش میكنیم ولى وقتى فردا میاد به فردا بهترى مى اندیشیم...!

پس بگذار امروز بهترى داشته باشیم!
ادامه
کامیار کامرانی , kamiyar_t6
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯽ
ﯾﮏ ﺭﻭﺯ .....
ﯾﮏ ﻣﺎﻩ ......
ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ......
ﻣﻬﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺍﺳﺖ .
ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽ
ﺩﻫﻨﺪ
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺟﺰ ﺩﺭﺩ
ﻫﯿﭻ
ﭼﯿﺰ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ .
ﺧﻮﺭﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺖ
ﻭ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺭﻭﺣﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﺮﺍﺷﻨﺪ .....
ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻧﺎﺏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﺏ ﺗﺮﯼ
ﻫﺪﯾﻪ
ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ .
ﺍﯾﻦ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺯﻭﺩ ﺑﺮﻭﻧﺪ ؛ ﯾﺎﺩﺷﺎﻥ ؛ ﺣﺲ ﺧﻮﺏ
ﺑﻮﺩﻧﺸﺎﻥ
ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﺴﺖ .
ﺍﯾﻦ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﻭﺍﺭ ﺩﻭﺳﺖ
ﺩﺍرم
ادامه
کامیار کامرانی , kamiyar_t6
گاهی لحظه های سکوت,
پر هیاهو ترین دقایق زندگی هستند...
مملو از آنچه میخواهیم بگوییم,
اما نمیتوانیم بگوییم...
ادامه
کامیار کامرانی , kamiyar_t6
4 سال پیش
وقتی نباشی مهربانی دیگران مرا آزار میدهد مادرم ........
ادامه
کامنت بنویسید...
خدایا کمکم کن  , sira1372
یکشنبه 20 اردیبهشت ، 19:04
ادامه
  , ghezi18
شنبه 1 فروردین ، 00:26
لایک
ادامه
کامیار کامرانی , kamiyar_t6
سال 94 یه آرزو دارم واست :
.
.
.
.
.
.
.
.
به آرزوت برسی زیر سایه پدر و مادرت
خوشبختی و لبخند همیشه همراهت
ادامه
کامیار کامرانی , kamiyar_t6
یـــک هفتـــه دیگه همیـــن موقـــع ها ....
خیلـــی ها دارن میـــرن اینطـــرف و اونطـــرف تا کاراشونو تمـــوم کنن...
خیلیـــا تو ماشیـــن و اتوبوس و متـــرو نشستـــن و منتظرن زود تر برسن پیش خانـــواده هاشـــون....
خیلیـــا تنهـــان و اصـــلا خانـــواده ای ندارند....
خیلیـــا تو اسایشگـــاهن چشـــم انتظار پچشوهانن....
خیلیـــا تو پروشگاه توفکـــر اینـــده و گذشتشونن ...
خیلیـــا تو فکـــر عشقـــی که به دست اوردن و عشقـــی که از دســـت دادن هستن...
خیلیـــا دلشـــون شکستـــه ...
خیلیـــا عاشقـــن ....
خیلیـــا عزیزی رو ازدست دادن...
خیلیـــا عزیزی به جمعشـــون اضافـــه شـــده.....
امسالـــم تمـــوم شـــد...
فقـــط هفـــت روز دیگـــه....
تا آغـــازی نو...
هفـــت روزی که به مرور خاطرات خـــوب و بـــد میگـــذره....
ادامه
کامیار کامرانی , kamiyar_t6
روزهایمان بهتر خواهد شد.اگربجای ذهنمان اندکی قلبمان را به دیگران اختصاص دهیم.
ادامه
کامیار کامرانی , kamiyar_t6
قلبت را آرام کن..
یک وقتهایی بنشین و خلوت کن با تمام سکوت هایت…
نگاه کن به اطرافت…
به خوشبختى هایت…
به کسانی که میدانی دوستت دارند…
به وجود آدم هایی که برایت اهمیت دارند…
و به خدایی که تنهایت نخواهد گذاشت…
گاهی یک جای دنج انتخاب کن…
گاهی یک جای شلوغ…
آرامش را در هر دو پیدا کن…
هم درکنار شلوغی آدم ها…
هم درکنار پنجره ای چوبی و تنها…
دلمشغولی ها را گاهی ساده تر حس کن…
باران را بی چتر بشناس…
خوشحالی را فریاد بزن…
و بدان که تو" بهترینى"
ادامه