, islander_l3oy

Islander Boy

  , islander_l3oy

Islander Boy

مطالب
  , islander_l3oy
Islander 2 سال پیش
99
  , islander_l3oy
شبه تاریکو بیم موجو گردابی چنین هایل

کجا دانند حاله ما سبکباران ساحلها

همه کارم ز خود کامی به بدنامی کشید آخر

نهان کی ماند آن رازی کز او سازند محفلها
ادامه