نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
اتحادیه آسیا  , hussainbakhshian

اتحادیه آسیا

اتحادیه آسیا  , hussainbakhshian

اتحادیه آسیا

مطالبدوستان 12
اتحادیه آسیا  , hussainbakhshian
دوستان سلام
امروز و فردا همایش شهر هوشمند در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز ایران 1404 و به منظور ارایه آخرین دستاوردهای علمی، تحقیقاتی و اجرایی در زمینه زیرساختها و سرمایه گذاری های شهر هوشمند برگزار می شود. این همایش به معرفی خدمات نوین هوشمند و طرح های موفق پیاده سازی شده در تحقق شهر هوشمند در دنیا پرداخته می شود و موانع ساختاری شكل گیری این شهرها و راهكارهای رفع موانع آن نیز توسط متخصصان و پژوهشگران این حوزه مورد بررسی قرار می گیرد. اقتصاد هوشمند، زندگی هوشمند، محیط زیست هوشمند، حكمرانی هوشمند و شهروند هوشمند از ویژگی های این شهر بوده و بهبود ارائه خدمات، کاهش هزینه انرژی، ارتقای کیفیت زندگی مردم، کاهش آسیب به محیط زیست، استفاده از نوآوریها و کاهش استفاده از سوخت های فسیلی رهاورد دستیابی به شهر هوشمند است. همایش شهر هوشمند با مشارکت و همکاری بخش خصوصی و دولتی انجام می شود.
ادامه
99