حامد  , character

حامد

 چگونه می توان به تاول های پا گفت که تمامی مسیر طی شده اشتباه بوده است؟
 حامد  , character

حامد

مطالب تصاویر 32
 حامد  , character
ویژه 2 سال پیش
99
 حامد  , character
حامد 2 سال پیش
چگونه می توان به تاول های پا گفت که تمامی مسیر طی شده اشتباه بوده است؟
 حامد  , character
باطن زندگی خود را با ظاهر زندگی دیگران مقایسه نکنید
شکرگزار نعمتهای خودباشید
ادامه
 حامد  , character
میگویند انسان های خوب به بهشت می روند
اما من میگویم:
انسان های خوب هر جا كه باشند آنجا بهشت است...❤️

ادامه
 حامد  , character
بهترین خدمتی که می توانید به دیگران بکنید

این نیست که داشته های خود را با آنها قسمت کنید

بلکه داشته های آنها را به آنها بنمایانید .

ادامه