نرم افزار اندروید کلوب
فیلیا    ش , bito07

فیلیا ش

 تنها خداست که میداند “بهترین” در زندگیتان چگونه معنا میشود! من در سال نو آن بهترین را برایتان آرزو میکنم. عیدتون مبارک
فیلیا    ش , bito07

فیلیا ش

مطالبدوستان 14
فیلیا    ش , bito07
خوشبخت ترین زوج ها هیچ گاه شخصیتشان یکسان نیست....... آنها بهترین درک را از تفاوت های همدیگردارند
ادامه
99
فیلیا    ش , bito07
سکه ها همیشه سروصدا می کنند...
اما پولهای کاغذی همواره ساکتند
پس وقتی ارزش شما زیاد می شود ساکت و فروتن باقی بمانید
ادامه
کامنت بنویسید...
 , wellcom12
دوشنبه 11 فروردین ، 20:13
سکوت ها صداهای پنهان هستن
ادامه
فیلیا    ش , bito07
هرکس به قدرخویش گرفتارمحنت است------- کس را نداده اند برات مسلمی
ادامه