بهار احمدی , bahar_abc

بهار احمدی

 Nothing....
بهار احمدی , bahar_abc

بهار احمدی

مطالب
بهار احمدی , bahar_abc
بهار 6 سال پیش
من، هنوز ندیدم کسی‌ رفتن را بلد باشد و... بماند.
99
بهار احمدی , bahar_abc
بهار 6 سال پیش
بنی آدم رو اعصاب یكدیگرند ...
بهار احمدی , bahar_abc
فــهـمـیـدטּ یـڪـــ زטּ سـخـت نیــسـت

زטּ سـراسـر نــاز اســت و نـیــاز ...

حـرفـهـایـش ، گـریـﮧ هـا و خـنـده هـایـش

تنــهـا بـراے مـــَــردش اسـت ...

او عــشـق مــے خـواهـد و آغــوش ،

سـیـنـﮧ اے مـردانـﮧ ،

شــانـﮧ اے بـراے تـڪـیـﮧ دادטּ ... .

فــهـمـیـدטּ یـڪـــ زטּ سـخـت نیــسـت ...

بــاور ڪـטּ
ادامه
کامنت بنویسید...
ارزو اربابی , arezuarbaby
پنجشنبه 14 دی ، 12:35
faghate adame fahmide mikhahad ke unam nist
ادامه
شاهین مهدوی , mahdaviali63
پنجشنبه 14 دی ، 08:16
لایک
ادامه
فاطیما نصیری , fatemedandi
پنجشنبه 14 دی ، 00:44
دقیقا"
ادامه