نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
  , asirebadhayevahshi1982

M E H D I

 گفتا که دلت کجاست؟ گفتم بر او ... پرسید که او کجاست؟ گفتم در دل...
  , asirebadhayevahshi1982

M E H D I

مطالب
  , asirebadhayevahshi1982
شعــــر من رقص
قلم نیست ڪه
فریاد دل است...

"بسته اے "بر دل من
"صــــــد غل و
زنجیر ڪه نگو ...
ادامه
99