امیر حسین , amirsahra

امیر حسین

 خیلی دردناکه اینکه مرتب باید خودت رو به دیگری یادآوری کنی تا فراموش نشی.....!
امیر حسین , amirsahra

امیر حسین

مطالب
امیر حسین , amirsahra
امیر 6 سال پیش
خــــــــــــــــــــــــدا جون دوســــــــــــــــــــــــــت دارم
99