نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
علی امیرخانی , alia1198

علی امیرخانی

  من هر غزل، به سمت تو لبریز می شوم...
علی امیرخانی , alia1198

علی امیرخانی

مطالبدوستان 1379
علی امیرخانی , alia1198
عشق به رهبری در دیدگانش موج می زند
ما جملگی فدایی ولایت هستیم...
ادامه
99
علی امیرخانی , alia1198
بسم الله الرحمن الرحیم

سه بار نوشته اند خدایا مرا بپذیر
ادامه
علی امیرخانی , alia1198
علی 1 سال پیش
شکر خدا انگشتر عقیق سرخ تو را ساربان نبرد...
علی امیرخانی , alia1198
اسیر بازی دنیا نشیم و بخندیم به این بازی و
با صاحب این بازی معامله کنیم
که معامله ای سراسر سود است...

#شهید حسین خرازی
#ب یاد شهدا
ادامه
علی امیرخانی , alia1198
به یک میدان مین وسیع در فکه برخوردیم
نزدیک که شدیم با صحنه ای عجیب روبه رو شدیم
اول فکر کردیم لباس یا پارچه ای است
که باد آورده اما جلوتر که رفتیم متوجه شدیم
شهیدی ست که ظاهرا برای عبور از سیم های خاردار،
خود را بر روی آنها انداخته تا بقیه به سلامت بگذرند
بند بند استخوانهای بدن داخل لباس قرار داشت و در
غربتی دوازده ساله روی سیم خاردار دراز کشیده بود...

#ب یاد شهدا
ادامه
علی امیرخانی , alia1198
رفته رو مین
تخریب چی بوده
آیا دردی یا زجر کشیدنی در چهره اش می بینید؟!
در چشمانش غروریست به عظمت نام ایران
اینانند فرزندان این سرزمین...

#ب یاد شهدا
ادامه