تالار میدوری , akamidori

تالار میدوری

 تو همان به كه نیندیشی ... به من و درد روانسوزم ... كه من از درد نیاسایم  ... كه من از شعله نیفروزم (فروغ فرخ زاد)
تالار میدوری , akamidori

تالار میدوری

مطالبدوستان 1
تالار میدوری , akamidori
تالار 9 سال پیش
از شمع سه گونه کار می آموزم می گریم ومی گدازم ومی سوزم
99