نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
پارسا احمدی , ahmadasmd

پارسا احمدی

 مدتی هست به دلسوزیِ خود مشغولم  ......   که دلم بندِ نفس های کسی هست، که نیست
پارسا احمدی , ahmadasmd

پارسا احمدی

مطالب تصاویر 14
پارسا احمدی , ahmadasmd
پارسا 4 ماه پیش
آغوش تو برای زمستان من بس است ...من زیر بار هیچ بهاری نمیروم...
99
پارسا احمدی , ahmadasmd
پارسا 4 ماه پیش
شاید دیگر هیچ وقت حرف نزنم... اگر امکان در آغوش کشیدنت را داشته باشم...
پارسا احمدی , ahmadasmd
پارسا 5 ماه پیش
من دلم گرم خیالی ست که در آن من و تو... مست در آغوش همیم .....