شاهرخ   شاهی افشار , afsharcc

شاهرخ شاهی افشار

 می درخشی می تابی اما دوری ! ماه بودن همین است دیگر.... مادر
شاهرخ   شاهی افشار , afsharcc

شاهرخ شاهی افشار

مطالب تصاویر 60
شاهرخ   شاهی افشار , afsharcc


"آرامش راحتی است، آسایش خیال است. آرامش پیچاندن پیچ زندگی در پایین ترین حد است.

سکوت خاموش کردن آن پیج است. بستن آن است. بستن تمام آن."
ادامه
99
شاهرخ   شاهی افشار , afsharcc
"مردی که وجدان نداشته باشد و محبت سرش نشود، رنج هم نمی برد."
ادامه
شاهرخ   شاهی افشار , afsharcc
"معنی آزادی را نخواهی دانست مگر اینکه به آن عمل کنی. توی اتاقی پر از هدف باشی و بگذاری گلوله ها آزاد از گناه و پشیمانی به پرواز درآیند و بدانی آدمی هستی باتقوا، درست و شایسته. بدانی اراده خداوند را اجرا می کنی. نفسگیر است."
ادامه
شاهرخ   شاهی افشار , afsharcc
"همیشه داشتن و از دست دادن آزار دهنده تر از نداشتن از اول است."
ادامه