شاهرخ     شاهی افشار , afsharcc

شاهرخ شاهی افشار

 می درخشی می تابی اما دوری ! ماه بودن همین است دیگر.... مادر
شاهرخ     شاهی افشار , afsharcc

شاهرخ شاهی افشار

مطالب تصاویر 60