نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
آبتین خ , abtin57

آبتین خ

 مهمتر از شکستن دل اعتمادی است که از بین می رود
آبتین خ , abtin57

آبتین خ

مطالب
آبتین خ , abtin57
۱۰ نكته بسیار مهم زندگی

١_ ترسناك ترین جای جهان ذهن شماست.

٢_ عمل باشید نه عكس العمل
صدا باشید نه انعكاس صدا .

۳_ مراقب بدن خود باشید زیرا تنها جایی
است كه تا آخر عمر در آن زندگی می كنید .

٤_ اجازه ندهید رفتار دیگران
آرامش درونی شما را بهم بزند .

٥_ آرزو كردن برای اینكه جای شخص
دیگری باشید ، یعنی نادیده گرفتن خودتان.

٦_ ارزش شما با رفتار دیگران
با شما، تعیین نمیشود.

٧_ اگر كسی كار اشتباهی انجام داد
همه خوبی هایش را فراموش نكنین.

٨_ قهرمان بودن یعنی ایمان به خود
وقتی دیگران به شما اعتقادی ندارند.

٩_ كسانی كه در گذشته زندگی می كنند
آینده خود را محدود می كنند.

١٠_ هیچ یك از ما برنده یا بازنده به دنیا
نیامده ایم ، انتخاب كننده به دنیا آمده ایم .

ادامه
99
10
1
نازنین بانو , nazi.mt
پنجشنبه 23 مرداد ، 02:29
احسنت
ادامه
آبتین خ , abtin57


لزوماً با هر رفتنی برگشتنی در کار نیست ، بعضی برگشتها حکم عقبگرد را دارند پس به زمانش فقط باید رفت تا به مقصد دلخواه رسید.
ادامه
15
2
نازنین بانو , nazi.mt
پنجشنبه 23 مرداد ، 02:29
لایک
ادامه
کُنج خیال    , m_myiran
چهارشنبه 8 مرداد ، 22:10
ادامه
آبتین خ , abtin57
خواب دیدم ما را بُریدند
و به کارخانه‌ی چوب‌بری بردند
آن که عاشق بود، پنجره شد
آن که بی‌رحم بود چوبه‌ی‌ دار
از من اما دری ساختند برای گذشتن...

ادامه
22
2
کُنج خیال    , m_myiran
چهارشنبه 8 مرداد ، 22:10
ادامه
  , 9924
سه شنبه 31 تیر ، 13:53
+++
ادامه
آبتین خ , abtin57
توصیه هایی دکتر پورسرخ
بسیار آموزنده و کار آمد..

۱-ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﭘﺸﺖ ﺧﻂ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﮐﻦ!

۲-ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻏﻢ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﮕﻮ " ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ ﺩﺍﺭﯼ " ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻲ !

۳-ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩﻥ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﺷﺎﻧﺲ ﻭ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﺍﺳﺖ !

۴-ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﻧﮕﻮ ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺭﯾﺨﺘﻦ ﺍﺳﺖ. ﺧﻮﺩﺵ ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ !

۵-ﺍﺯ ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺭﺯ..
ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻤﯽ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﺒﯿﻨﯽ، ﺍﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺭﺍﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺍﺯ ﺣﯿﺎﺕ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺳﺖ !

۶-ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﯼ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻧﮑﻦ !

۷-ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺭﺍ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﺟﻮﺍﺑﺶ ﺭﺍ ﺑﺪﻫﯽ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﻭ ﺑﮕﻮ: "ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ؟"

۸-ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺭﺍ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﯿﺎﻥ ﻧﮑﻦ !

۹-ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ ﻭ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﮑﻦ !

۱۰-ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﮑﻦ!

۱۱-ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮐﻬﻨﻪ ﻓﺮﻭﺷﻬﺎ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮﻗﯽ ﻧﺨﺮ !

۱۲-ﺷﻐﻠﯽ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺭﻭﺣﺖ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎﻧﮑﯽ،ﺍﺕ ﻏﻨﯽ ﺳﺎﺯﺩ!

۱۳-ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﻧﺒﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ :
" ﺁﻣﺎﺩﻩ، ﻫﺪﻑ، ﺁﺗﺶ "

۱۴-ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺮﺩﯼ ﺩﺳﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍنت ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮ..
ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ !

۱۵-ﭼﺘﺮﯼ ﺑﺎ ﺭﻧﮓ ﺭﻭﺷﻦ ﺑﺨﺮ ؛
ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻧﺶ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﭼﺘﺮ ﻫﺎﯼ ﻣﺸﮑﯽ ﺁﺳﺎﻥ ﺍﺳﺖﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﺷﺎﺩﯼ ﻭ ﻧﺸﺎﻁ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ..

۱۶-ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺖ ﻭ ﺷﻠﻮﺍﺭ ﺗﯿﺮﻩ ﺑﻪ ﺗﻦ ﺩﺍﺭﯼ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺷﮑﺮﯼ ﻧﺨﻮﺭ !

۱۷-ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺭ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﻣﺸﮑﻼ‌ﺕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﺍﺕ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﻦ !

۱۸-ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ، ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻧﺎﻫﺎﺭ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﯼ ﻣﯽ ﺭﺳﯽ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻦ !

۱۹-ﺩﺭ ﺣﻤﺎﻡ ﺁﻭﺍﺯ ﺑﺨﻮﺍﻥ..

۲۰-ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺗﻮﻟﺪﺕ ﺩﺭﺧﺘﯽ ﺑﮑﺎﺭ !

۲۱-ﻃﻮﺭﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺖ ﺧﻮﺑﯽ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭﯼ ﺩﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ..!

۲۲-ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻨﺒﯿﻪ
ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺑﮕﯿﺮ !

۲۳-ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻦ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﺍغ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﻼ‌ﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ..!

۲۴-ﺳﺎﻋﺘﺖ ﺭﺍ ﭘﻨﺞ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻦ !

۲۵-ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺗﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺷﻮﻧﺪ..

۲۶-ﺷﯿﺮ ﮐﻢ ﭼﺮﺏ ﺑﻨﻮﺵ.

۲۷-ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﻧﺮﻭ؛
ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﮐﺮﺩ !

۲۸- ﻓﺮﻭﺗﻦ ﺑﺎﺵ ،
ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﺗﻮ به ﺩﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﯾﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ..

۲۹- ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ ،بترس !!

ادامه
کامنت بنویسید...
معین شریعتی , hamdam_hamdel62
جمعه 17 مرداد ، 19:20
جالب بود...
ادامه
  , 9924
سه شنبه 24 تیر ، 15:39
+++
ادامه
لاله ایرانی , hamta1398
سه شنبه 24 تیر ، 01:52
عاالے
ادامه
آبتین خ , abtin57
دنیا مانند مار است که به هنگام لمس کردن نرم به نظر مى‌رسد در حالى که سم کشنده دردرون اوست

پس مغرورِ نادان به سوى آن مى‌رود
و خردمند عاقل از آن حذر میکند
ادامه
42
1
2
نازنین بانو , nazi.mt
پنجشنبه 23 مرداد ، 02:29
احسنت
ادامه
آبتین خ , abtin57
این چهار مورد رو به خاطر بسپار:

خــودت باش،
بی همتا می شوی
ساده باش، عمیق می شوی
دوست داشته باش،
محبوب می شوی
به خودت اعتماد کن،
باورت می کنند...

ادامه
42
2
2
نازنین بانو , nazi.mt
پنجشنبه 23 مرداد ، 02:30
عالیست
ادامه
اتابك امیركاوه , 1389atabak
سه شنبه 24 تیر ، 07:05
بسیارعالی
ادامه
آبتین خ , abtin57
روزی پسری از خانواده نسبتا مرفه، متوجه شد مادرش از همسایه فقیر خود نمک خواست
متعجب به مادرش گفت که دیروز کیسه ای بزرگ نمک برایت خریدم، برای چه از همسایه نمک طلب می کنی؟

مادر گفت: پسرم، همسایه فقیر ما، همیشه از ما چیزهایی طلب میکند، دوست داشتم از آنها چیز ساده ای بخواهم که تهیه آن برای آنها سخت نباشد، درحالی که هیچ نیازی به آن ندارم، ولی دوست داشتم وانمود کنم که من نیز به آنها محتاجم، تا هر وقت چیزی از ما خواستند، طلبش برای آنها آسان باشد، و شرمنده نشوند...

ادامه
48
5
3
مـــــهربانو  , setayeskhanom
سه شنبه 7 مرداد ، 22:52
بسیار عالی
ادامه
  , faeazehjun
سه شنبه 7 مرداد ، 12:11
عالی بود
ادامه
هشت  , hiyouhi
سه شنبه 24 تیر ، 09:26
درود
ادامه
آبتین خ , abtin57
آرامش شب نصیب کسانی باد!
که دعا دارندادعا ندارند
نیایش دارند نمایش ندارند

حیا دارند ریا ندارند
رسم دارند اسم ندارند!

‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌
ادامه
54
2
6
اتابك امیركاوه , 1389atabak
سه شنبه 24 تیر ، 07:04
فدای اونایی که رسم دارند
ادامه
رویا  , royazero5803
سه شنبه 27 خرداد ، 01:58
آرامش نصیب دلهای پاک
ادامه
آبتین خ , abtin57
معلم با خط كش چوبی اش زد پشت دستم
و گفت جمله هایت زیباست
گفتم اجازه آقا
پس چرا میزنید؟
نگاهم كرد
پوزخند تلخی زدوگفت:
میزنم تا همیشه یادت بماند
خوب نوشتن و زیبا فكر كردن دراین دنیا تاوان دارد..

ادامه
43
1
3
اتابك امیركاوه , 1389atabak
سه شنبه 24 تیر ، 07:03
قربون کلامتون دقیقا همینه
ادامه
آبتین خ , abtin57
درپوشیدن خطای دیگران شب باش
درمهر و دوستی همچون خورشید
درهنگام خشم و غضب کوه
درسخاوت و یاری به دیگران رود
درکنارآمدن بادیگران دریا
وخودت باش آنگونه که هستی...

ادامه
47
2
2
اتابك امیركاوه , 1389atabak
سه شنبه 24 تیر ، 07:02
عالی و زیبا
ادامه
لاله ایرانی , hamta1398
سه شنبه 13 خرداد ، 23:43
لایڪ...
ادامه
آبتین خ , abtin57
کوهنوردی که خیلی به خود ایمان داشت قصد بالا رفتن از کوهی را کرد. تقریباً نزدیک قله کوه بود که مه غلیظی سراسر کوه را گرفت.

در این هنگام از روی سنگی لغزید و به پایین سقوط کرد.
کوهنورد مرگ را جلوی چشمانش دید و در حال سقوط از صمیم قلب فریاد زد: «خدایا کجایی!»

ناگهان طناب ایمنی که او را نگه می‌داشت دور کمرش پیچید و او را بین زمین و هوا معلق نگه داشت. مه غلیظ بود و او جایی را نمی‌دید و نمی‌توانست عکس‌العملی انجام دهد. پس دوباره فریاد زد: «خدایا نجاتم بده!»
صدایی از آسمان شنید که می‌گفت: «آیا تو ایمان داری که من می‌توانم نجاتت دهم؟»

کوهنورد گفت: «بله.»
صدا گفت: «طناب را ببر!»
کوهنورد لحظه‌ای فکر کرد و سپس طناب را محکم دو دستی چسبید. صبح زمانی که گروه نجات برای کمک به کوهنورد آمدند چیز عجیبی دیدند؛ کوهنورد را دیدند که از سرمای هوا یخ زده بود و طنابی که به دور کمرش بسته شده است را دو دستی و محکم چسبیده است ولی او با زمین فقط یک متر فاصله داشت!
ادامه
39
4
2
اتابك امیركاوه , 1389atabak
سه شنبه 24 تیر ، 07:02
اتفاقا شرایط ما با کرونا هم همین طوره باید به خدا توکل کنیم تا نجات پیدا کنیم
ادامه
اتابك امیركاوه , 1389atabak
سه شنبه 24 تیر ، 07:01
بسیارعالی و اموزنده بود
ادامه
مینا مانی , mina_mani
دوشنبه 16 تیر ، 23:45
++++++++++
ادامه
آبتین خ , abtin57
سرتان را برگردانید و نگاه به ‌مشکلات پشت سرتان کنید!
تمام آن‌ها که از سر گذرانده‌اید، هیچ کدامشان شما را "نکشته است".
اما تک تک آن‌ها باعث شدند
امروز یک آدم قوی باشید...

ادامه
35
1
مینا مانی , mina_mani
دوشنبه 16 تیر ، 23:45
ادامه
آبتین خ , abtin57


زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ
پرسشی دارد اندازه عشق
زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یاد من و تو برود
زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد
زندگی سوت قطاریست که در خواب پلی می پیچد
زندگی مجذور آیٔینه است
زندگی گل به توان ابدیت
زندگی ضرب زمین در ضربان دل ماست
زندگی هندسه ساده و یکسان نفس هاست.
ادامه
37
1
بهار سوئیت , baharsweetgirl
سه شنبه 13 خرداد ، 01:37
لایک
ادامه
آبتین خ , abtin57
برای کنار گذاشتن چیزایی
که آزارت میده
به اندازه کافی قوی باش ...

و برای به دست آوردن چیزی که
لیاقتشو داری،
یه کم صبور باش ...

دنیا را جایی پرنعمت، آرامش‌بخش و پر از دوستی ببین.

در این صورت دنیا نیز بیشتر خواستار موفقیت و وفور نعمت برای تو خواهد شد.

ادامه
آبتین خ , abtin57
3 ماه پیش


1..اگر به میهمانی گرگ میروی سگت را همراهت ببر ..

2..قله ای که چند بار فتح شود؛ بی شک روزی تفریحگاه عمومی میشود !
مواظب دلت باش..

3..گاهی لب های خندان بیشتر از
چشم های گریان”درد”می کشند ..

4..“پایِ “معرفت که میاد وسط
“دستِ “خیلیا کوتاه میشه. .

5..وقتی حرف راست میزنید
فقط انسان هایی از دستتان عصبانی می شوند
که تمام زندگیشان بر دروغ استوار است ..

6..یادت باشه همیشه خودتو بنداز تا بگیرنت..
اگه خودتو بگیری میندازنت !

7..مرد ترین آدمهایی که تو زندگیم دیدم
اونایی بودن که بعد اشتباهشون گفتند :
معذرت میخوام ..

8..مزرعه را موریانه خورد،
ولی ما برای گنجشک ها مترسک ساختیم
،لعنت به این حماقت!

9..آنهایی که در زندگیت نقشی داشته اند را دوست بدار
نه آنهایی که برایت نقش بازی کرده اند ..

10.“زمان” وفاداری آدما رو ثابت میکنه نه “زبان” ..

ادامه
104
9
9
شادی دادخواه , 13471111
شنبه 3 خرداد ، 19:40
لایک
ادامه
نازنین بانو , nazi.mt
شنبه 27 اردیبهشت ، 22:32
عالی
ادامه