هوشنگ فخار مقدم , abbasmfakhar

هوشنگ فخار مقدم

 اکنون که گل سعادتت پربار است...دست تو ز جام می چرا بیکار است...می‌خور که زمانه دشمنی غدار است...دریافتن روز چنین دشوار است...........
هوشنگ فخار مقدم , abbasmfakhar

هوشنگ فخار مقدم

مطالب تصاویر 362
هوشنگ فخار مقدم , abbasmfakhar
هوشنگ 8 سال پیش
من هیچ ندانم که مرا آن که سرشت از اهل بهشت کرد یا دوزخ زشت جامی و بتی وبربطی بر لب کشت این هر سه مرا نقد و تو را نسیه بهشت
99
هوشنگ فخار مقدم , abbasmfakhar
هوشنگ 9 سال پیش
طواف کعبه دل کن اگر دلی داری دلست کعبه معنی تو گل چه پنداری ..........
کامنت بنویسید...
نفس  , taranom1551
شنبه 9 شهریور ، 17:51
لایییییییییییییییییییییییییییک
ادامه
صادق  , sahar_sike
شنبه 22 تیر ، 14:16
لایک
ادامه
هوشنگ فخار مقدم , abbasmfakhar
هوشنگ 9 سال پیش
قومی متفکرند اندر ره دین قومی به گمان فتاده درراه یقین می ترسم از آنکه بانگ آید روزی کای بی خبران راه نه آن است و نه این
کامنت بنویسید...
بـــــاران     , daryaye_bikaran
دوشنبه 8 مهر ، 20:19
ادامه
مـطهـــره   , 414990
چهارشنبه 16 اسفند ، 18:41
لایکــــــــــــــــــ
ادامه
هوشنگ فخار مقدم , abbasmfakhar
هوشنگ 9 سال پیش
ما کار و دکان و پیشه را سوخته ایم شعر و غزل و دو بیتی اموخته ایم در عشق که او جان و دل و دیده ماست جان و دل و دیده هر سه را سوخته ایم
کامنت بنویسید...
م فاطمی , m1df12
سه شنبه 17 اردیبهشت ، 11:22
عالییییییییییییییی
ادامه
مـطهـــره   , 414990
چهارشنبه 16 اسفند ، 18:40
لایکــــــــــــ
ادامه
هوشنگ فخار مقدم , abbasmfakhar
هوشنگ 9 سال پیش
بر خیز و مخورغم جهان گذران خوش باش و دمی به شادمانی گذران در طـبع جـهان اگــر وفـایی بودی نوبت بـه تو خود نیامدی از دگـران
هوشنگ فخار مقدم , abbasmfakhar
هوشنگ 9 سال پیش
ای دوست قبولم کن وجانم بستان مستم کن وزهردوجهانم بستان باهرچه دلم قرارگیردبی تو اتش به من اندرزن و انم بستان
کامنت بنویسید...
هوشنگ فخار مقدم , abbasmfakhar
هوشنگ 9 سال پیش
گــر مــن ز می مغانه مـستم هستم گر کافر و گبر و بت پرستم هستم هر طایفه ای بمنگــمـانی دارد من زان خودم چنان که هستم هستم
هوشنگ فخار مقدم , abbasmfakhar
هوشنگ 9 سال پیش
ساقیا برخیزو درده جام را خاک برسرکن غم ایام را ساغرمی برکفم نه تازبر برکشم این دلق ازرق فام را
هوشنگ فخار مقدم , abbasmfakhar
هوشنگ 9 سال پیش
صبح است دمی بر می گلرنگ زنیم وین شیشه نام و ننگ بر سنگ زنیم دست از امل دراز خـود بـاز کشیم در زلف دراز و دامن چنگ زنیم
هوشنگ فخار مقدم , abbasmfakhar
هوشنگ 9 سال پیش
ایـام زمـانه از کسی دارد ننگ کــو در غـم ایـام نـشینددلتـنگ می خور تو در آبگینه با ناله چنگ ز آن پیش که آبگینه آید بر سنگ
هوشنگ فخار مقدم , abbasmfakhar
هوشنگ 9 سال پیش
بود آ یا که درمیکده ها بگشایند گره ازکارفروبسته ما بگشایند اگرازبهرزاهد خودبین بستند دل قوی دار که ازبهر خدا بگشایند
کامنت بنویسید...
هوشنگ فخار مقدم , abbasmfakhar
هوشنگ 9 سال پیش
چـون نیست مـقام ما درین دهـرمـقیم پس بی می و معشوق خطایی است عظیم تـا کـی ز قدیـم ومـحدث امـیدم و بیـم چون من رفتم جهان چه محدث چه قدیم
هوشنگ فخار مقدم , abbasmfakhar
هوشنگ 9 سال پیش
ازآمـدن بـهارو ازرفـتن دی اوراق وجــود مـا هـمی گــردد طی می خور، مخور اندوه که گفته است حکیم غم های جهان چو زهرو تریاقش می
هوشنگ فخار مقدم , abbasmfakhar
هوشنگ 9 سال پیش
من بی می ناب زیستن نـتـوانم بی باده کشید بار تن نـتـوانم من بنده آن دمم که ســاقی گـوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم
هوشنگ فخار مقدم , abbasmfakhar
هوشنگ 9 سال پیش
می خور که فلک بهر هلاک من و تو قصدی دارد به جان پاک من و تو در سبزه نشین و مــی روشن می خور کاین سبزه بسی دمد ز خاک من و تو