مهدی       م , mehdi_iran

مهدی م

 تو کجایی که آفتاب کنی / سرکه را در قدح شراب کنی / کی تو آباد این خراب کنی / دانگ بگذار تا صواب کنی......از تو خاک قدوم، از ما لب!!!!
مهدی       م , mehdi_iran

مهدی م

مطالب تصاویر 81


آخرین تصاویر مهدی 12 تصویر