میرزا مهدی شکوری  , doost_7

میرزا مهدی شکوری

 نیست دیدن چون شنیدن ، این دگر آن دیگر است
میرزا مهدی شکوری  , doost_7

میرزا مهدی شکوری

مطالب تصاویر 235دوستان 153


آخرین تصاویر میرزا مهدی 89 تصویر